Avgjørende for langsiktig matproduksjon i hele Buskerud.

Markedsregulering er en av de viktige ordningene som sikrer at vi kan ha landbruk i hele Buskerud, det gir bøndene forutsigbarhet og muligheten til å drive langsiktig matproduksjon.

- De virkemidlene vi har fått nedfelt i denne jordbruksavtalen, kan bidra til å sikre muligheten for langsiktighet og økonomisk utvikling, og det har vært svært viktig for oss, sier Hoen.

 Hoen er også glad for at planteproduksjon er prioritert i årets avtale. - Buskerud er store på frukt bær og grønt og dette vil være viktig for bøndene i nedre Buskerud. Innenfor planteproduksjon det også markedsmuligheter, sier fylkesleder Hoen.  Hoen trekker også fram at det er positivt at velferdsordningene styrkes, det er også viktig for rekrutteringa til landbruket.

 Tiltak for små og mellomstore bruk.

- For Buskerud sitt vedkommende er jeg er også fornøyd med at vi har greid å få til vesentlige forbedringer for de små og mellomstore brukene, blant annet gjennom egne tilskudd for bratte jorder og små og mellomstore melkebruk. Dette er viktig for fjell-landbruket i Buskerud, understreker Hoen.  – Det er også gledelig at vi fikk på plass tilskudd til sætring, Buskerud er et av få fylker hvor det fortsatt er aktiv sæterdrift  og dette er viktig for bøndene i dalførene våre, sier Hoen. Han legger også til at det er viktig bunnfradraget nå forblir uendret, noe som også er viktig for små og mellomstore bruk.

 Vanskelig utgangspunkt

Utgangspunktet for årets jordbruksforhandlinger var jordbrukets krav på 1830 millioner kroner, som ble møtt av et tilbud på 1000 millioner kroner. Statens regnestykke for inntektsmuligheter baserte seg på at bonden skulle kunne hente urealistisk mye av inntekta si i markedet.

 Gjennom forhandlingene fikk forhandlingsutvalget på plass budsjettmidler som har gitt et mer reelt regnestykke. I forhandlingene greide en ikke å  oppnå kronemessig lik inntektsutvikling som andre grupper, dette var ikke mulig i viktige produksjoner på grunn av svake markedsmuligheter.

Allikevel ser vi at de produksjonene som er i balanse eller underdekning oppnår en lik eller større inntektsvekst i kroner i forhold til andre grupper. Vi må forvente at inntektsgapet tettes i alle produksjoner hvor det er markedsmuligheter i åra som kommer.

- Markeds- og produksjonsregulering er sentralt for å sikre utviklinga på både store og små bruk, og de løsningene jordbruksorganisasjonene har  oppnådd bidrar til å sikre dette grunnlaget var svært viktig , avslutter fylkesleder Hoen.

 Viktige punkter i avtalen:

  • Ramme: 1100 millioner kroner
  • Det er et løft for velferdsordninger i landbruket. Sikre bønder bedre muligheter til avløsning ved sjukdom og til ferie og fritid.
  • Det er et viktig løft for velferdsordninger i landbruket. Styrking av tilskudd til brattlent areal.
  • Det blir et særskilt tilskudd for små og mellomstore melkebruk.
  • Den foreslåtte økninga i bunnfradraget som var foreslått i statens tilbud, er stoppa. Bunnfradraget forblir på kr 6 000.
  • Alle setrer får et tilskudd på kr 50.000.
  • Frukt, bær, grønt og korn er prioriterte produksjoner i årets oppgjør.