Landbruket – ei politisk næring.

Det var duket for debatt om mat- og landbrukspolitikk i Ål Kulturhus 05. september. Nestleder i Buskerud Bondelag innledet før debatten og Steingrim Roen loset oss gjennom debatten.

I sin innledning påpekte Haug Laa at landbruket er ei politisk næring og at det politikerne vedtar av rammebetingelser får stor betydning for bondens hverdag. –  At vi får gode rammebetingelser som gjør at vi kan drive slik at neste generasjon ser det som framtidsretta og vil satse er avgjørende, sa Haug Laa.

Alle vil ha landbruk over hele landet

Hele spennet av politikere utrykte ønske om fortsatt landbruk over hele landet, men virkemidlene for hvordan vi skal få det til var det uenighet om. Innledningsvis fikk partiene slippe til med hvert sitt innlegg.

Even Røed fra Arbeiderpartiet poengterte at vi trenger både små og store bruk. - Jeg har vokst opp i Rollag og vet hvor viktig landbruket er for en liten distriktskommune, sa Even Røed fra Arbeiderpartiet. Vi trenger både store og små bruk, og for å få til det må vi sørge for at bo- og driveplikten fortsetter, vi må ha priskontroll for at de unge skal få mulighet til å komme inn i næringa og vi må ha et klart og tydelig importvern poengterte Røed. Reiselivet trenger landbruket og det er viktig at disse har felles arenaer avsluttet Røed.

Anders Werp fra Høyre startet med å takke Buskerud Bondelag for å arrangere debatt om landbrukspolitikk og påpekte at det er viktig en får mulighet til å diskutere et så viktig spørsmål. - Når vi overtok makten spurte vi hva som var viktigst for utvikling i distriktene, samferdsel var et de viktigste innspillene og det har vi tatt på alvor. Regjeringen har overoppfylt transportplan, har styrket riksveiene og begynt å ta igjen vedlikeholdsetterslepet sa Werp. Vi har også sørget for det nå er langt mindre innsigelser fra Fylkesmannen og Statens Veivesen når kommunene kommer med utviklingsplaner. Vi ønsker også å avregulere landbruket, det å drive en gård skal ikke være en arvelig belastning og staten skal heller ikke blande seg borti til hvilken pris en landbrukseiendom skal selges. Under vår Regjering har matproduksjon økt og nedlegging av bruk er redusert avsluttet Werp.

Anders Werp i aksjon.

Tor Grøthe fra Fremskrittspartiet mente at landbruket har hatt en rivende utvikling under H-FrP regjeringen. – Vi har fått flere heltidsbønder, avgang i jordbruksareal er redusert, vi har fått vridd produksjon fra gras til korn i kornområdene. Den grasbaserte produksjon har økt i Trøndelag og på Vestlandet og vi hatt stor økning i lokalmatproduksjon fastslo Grøthe.

Tonje Benedikte Kopstad fra SV pekte på at verdens matproduksjon er i rask endring på grunn av klima-endringene. – Alle jordbruksarealer må brukes til matproduksjon, vi må bevare og styrke det norske landbruket, og derfor er det viktig at vi prioriterer de små og mellomstore brukene. Det er også viktig å huske på at landbruket og matproduksjon er viktig for beredskapen, sa Kopstad fra SV og avsluttet med at det er viktig å se reiselivet, landbruket og distriktspolitikken under ett.

Ståle Sørensen framholdt at klima-endringene er den aller største trusselen vi står overfor. – Landbruket og reiselivet vil rammes hardt. MDG brenner for landbruket og vi setter små bruk og god dyrevelferd i fokus og ønsker ikke en industrialisering av landbruket. Vi vil fjerne moms på økologisk mat. Sørensen påpekte også at de la fram et alternativt jordbruksoppgjør som ville gitt mer penger til bonden.

Ståle Søresnsen med Tonje Benedikte Kopstad, SV og Tor Grøthe FrP på høyre side og Steinar Bleken fra V på venstre side.

-Jeg er stolt av å representere KrF og hva vi har fått til de siste fire årene, åpnet Jostein Rensel fra KrF Jeg har fått flere telefoner de to siste månedene hvor folk har ringt og takket for hva KrF har gjort for landbruket de siste fire årene.  – Vi har fått igjennom mye, men det har også vært krevende. For KrF er det viktig å fortsatt ha et levedyktig distriktslandbruk. Vi går til valg på en borgerlig regjering. Dere skal være trygge på KrF er garantist for god og trygg mat. Dere kan stole på oss i landbrukspolitikken, vi vil opprettholde tollvernet, priskontrollen og konsesjonsloven avsluttet Rensel.

Sigrid Simensen Ilsøy åpnet med å poengtere at aktivt landbruk er en forutsetning for bærekraftige lokalsamfunn i Hallingdal. – Landbruket i Hallingdal kan ikke ha Danmark som mål om det skal være økonomisk og økologisk bærekraftig, sa Ilsøy og fortsatte. – Samfunnsoppdraget er å produsere rein, trygg og naturlig mat. Da må det innrettes slik at familiejordbruket blir prioritert, for Hallingdal er det ikke bra at konsesjonsgrensa ble endret fra 25 til 35 da. – Vi vil beholde konsesjonsloven og odelsloven, odelsloven har vært bondens beskyttelse mot markedskreftene. Ilsøy avsluttet med å framheve at vi må bruke tømmerskogen og skogen i det grønne skiftet

.

Steinaar Bleken V, Sigrid Simensen Ilsøy Sp og Even Røed, Ap.

Steinar Bleken fra Venstre poengterte at det er tre områder som henger tett sammen for at vi skal ha livskraftige distrikter. – Landbruket, reiselivet og offentlige tjenester er pilarer for bærekraftige distrikter. -Jordbruk er drift av jord, og i steinrøysa vår har vi 3% dyrka mark, da er det svært viktig at vi tar vare på matjorda vår gjennom et strengt jordvern fastslo Bleken. Det er også viktig at mer av verdiskapingen blir igjen i distriktet. Bleken påpekte også at de reformene som nå vi er inne i er nødvendige og at vi trenger regionssentre med spesialiserte tjenester.

Gode spørsmål fra salen og temperatur i debatten

Det var stort engasjement og mange gode spørsmål fra salen.

Her er noen av spørsmålene panelet fikk:

-Når LNF områder omgjøres til utbyggingsområder – hva da med beiteretten?

- Hva med makten som matkjedene har – får vi en lov om god handelsskikk?

- Regjeringspartiene støtter seg på samarbeidspartiene. KrF og V fikk stoppet regjeringens forslag med hensyn til å oppheve priskontrollen, lettelser i tollvernet og endringer i eiendomsregelverket i forhold til eierskapet til jord. Regjeringen ville i jordbruksmeldingen prioritere kostnadseffektiv matproduksjon som det aller viktigste, dette var Stortinget ikke enig i. Kan partiene tenke seg å styrke differensieringen mellom tungdrevne bruk og de lettdrevne? Vil også H og FrP være med på dette?

- Hvem skal eie jorda?

Sagt i ordskiftet under debatten i forbindelse med spørsmålsruden.

- Kommunene er for lite flinke til å lage beitebruksplaner, Tor Grøthe Frp

- Omgjøring av NLF til utbyggingsområde skal ikke reguleres av staten. Er det sånn at Sp har snudd og har mistillit til det lokale sjølstyre, Anders Werp H

- Vi må beholde lokalt sjølstyre, men det kan være ressurser som er av regional eller nasjonal betydning som jordvernet. Werp skryter av stadig færre begrensninger, men det har gått for langt, Sigrid Ilsøy Sp

- Om vi får regjeringsmakt vil vi innføre lov om god handelsskikk, Even Røed Ap.

- Takk til salen som erkjenner V og KrF sitt bidrag i jordbrukspolitikken. Det hjelper ikke å stimulere til utmarksbeite når det tas bort på innmarksbeite, Steinar Bleken V

- Det store problemet til FrP er at de åpner for å ta inn usikker mat fra utlandet ved at de vil rokke ved tollvernet, Jostein Rensel KrF

- Vi må ha både rovdyr og beitedyr, Ståle Sørensen, MDG

- Vi vil premiere beiting i utmarka, Tonje Benedikte Kopstad

Ordstyrer Steingrim Roen avrundet debatten med å la politikerne få en kort apell avslutningsvis.

Ordstyrer Steingrim Roen

Ole Anders Hodnungseth og Håkon Haug Laa fra fylkesstyret følger godt med på hva politikerne sier.