Jørund Rytman Frp ville som nevnt innrette norsk landbruk mot eksportmarkedet. Han viste til suksessen med tripp trapp stolens eventyrlige pris i det eksklusive markedet i Kina. Rytman viste også til New Zeelands vellykkede omstilling til en eksportrettet landbrukspolitikk. Med bakgrunn i Rytmans innlegg ser det ut til at Frp helt mangler en landbrukspolitikk som ivaretar Norges matvareberedskap i en krisesituasjon.

Av de rundt 80 frammøtte på Fossesholm Herregård til onsdagens debattmøte om matproduksjon i Norge i framtida var det mange som stilte kritiske spørsmål til høyresiden. Det ble tydelig at det er bekymring rundt framtidas matproduksjon ved et eventuelt regjeringsskifte. Høyres Anders Werp fikk mange kritiske spørsmål rundt tollvernet og Høyres massive angrep på endringene som ble gjort i høst med omlegging til prosenttoll.

Innlegg ved Anders Werp

 

Et 80 talls personer var samlet til debatt om norsk matproduksjon, stødig ledet av Hans Huseby som på forhånd hadde sjekket hvordan paneldeltagerne hadde stemt både i forhold til tollvern og proffboksing. I panelet satt Andes Werp fra Høyre, Jørund Rytman fra Fremskrittspartiet, Steinar Reiten fra Kristelig Folkeparti, Per Olaf Lundteigen fra Senterpartiet og Terje Lien Aasland fra Arbeiderpartiet.

Paneldeltakerne; f.v. Steinar Reiten Krf, Anders Werp H, Jørund Rytman Frp, Terje Lien Aasland Ap, møteleder Hans Huseby og Per Olaf Lundteigen Sp.

 

I sin innledning understreket Brita Skallerud, 2. nestleder i Norges Bondelag, at det ikke er bonden det er synd på om en ikke klarer å opprettholde og øke norsk matproduksjon – ”den store taperen er det norske samfunnet og forbrukeren ved at vi får dårligere matsikkerhet. Norsk matproduksjon betyr trygg og sikker mat og en fortsatt levende norsk næringsmiddelindustri.” Hun roste også den sittende regjeringen i forhold til grepene som ble gjort i høst rundt tollvern og at inntektsutviklingen til bøndene har fulgt andre grupper. "Men det holder, ikke",understreket Skallerud, når gapet er så stort til andre yrkesgrupper. Bøndene er klare til å produsere mer mat, men da må vi tjene på å produsere og kom en klar oppfordring til Lien Aasland om at hun regnet med at dette ble ordnet i årets jordbruksforhandlinger.

Brita Skallerud, 2. nestleder i Norges Bondelag, holdt en engasjerende innledning.

 

Alle i panelet forsøkte nok å gjøre sine hoser grønne og det manglet ikke på gode intensjoner i forhold til ønske om å øke norsk matproduksjon blant paneldeltagerne. Alle, med unntak av Fremskrittspartiet, uttalte at de ønsket økt norsk matproduksjon i forhold å dekke behovet til en økende norsk befolkning. Enigheten var derimot ikke like stor i forhold til hvordan en skulle få til dette.

Sentepartiets Per Olaf Lundteigen understreket hvor viktig det var at det måtte lønne seg å dyrke jorda. Vi må ha lønnsomhet i planteproduksjon og kornøkonomien er fundamentet framholdt Lundteigen og oppfordret også næringa til å ta diskusjonen rundt kraftfôrpriser.

Reiten fra Krf framholdt at bondestanden representerte Norges siste idealister og at Krf vil kjempe hardt for sine standpunkter i et eventuelt regjeringssamarbeid.

Werp understreket at Høyres program på landbrukspolitikk vil være basert på ønske om økt norsk matproduksjon, -produksjonsmålene må få større vekt enn bosetting og sysselsetting uttalte han.

Lien Aasland understreket at landbruk er viktig, - ingen norsk næring limer landet sammen på samme måte som landbruket. Han viste også til at regjeringen i landbruks- og matmeldinga har lagt opp til at matproduksjon skal økes i takt med befolkningsutviklingen og tollgrepet som ble tatt i fjor høst med overgang til prosenttoll på flere varelinjer som viktige for landbruket og matproduksjon.

Terje Lien Aasland fra Ap

 

Det manglet ikke på spørsmål fra salen, spesielt var mange kritiske til hvordan mat- og landbrukspolitikken ville se ut etter et eventuelt regjeringsskifte, og spriket mellom de ulike borgelige partiene ble ikke mindre etter møtet. Flere stilte også krav til både Sp og Ap om at det nå måtte leveres i årets jordbruksforhandlinger.

Alle foto av Buskerud Bondelag