Avtale gir forutsigbarhet

Foran årets jordbruksoppgjør foreligger ikke et ordinært grunnlagsmateriale med kostnads- og inntektsutvikling for jordbruket. Det er stor usikkerhet rundt økonomiske faktorer som valuta, renter, og prisutvikling, lønnsforhandlinger for andre sektorer er ikke gjennomført og det er ikke utviklet et budsjettanslag for 2020.Koronarestriksjoner påvirket også de praktiske mulighetene for gjennomføring av ordinære forhandlinger.

-Det var viktig å få forhandlinger denne våren. Bonden har den viktige jobben med å produsere mat også i de usikre tidene vi har nå. Da er bonden avhengig av forutsigbarhet. Gjennom avtalen som nå er inngått får vi forutsigbarhet gjennom å fastsette nye priser fra 1.juli og avklare tilskudd fra 2021, sier Haug Laa

 Norske ressurser

De forenklede forhandlingene har omfattet færre tema enn normalt, og det har ikke vært diskutert ny politikk eller nye virkemidler i dette oppgjøret. I avtalen er det satt nye målpriser og fordelt en budsjettramme på 350 mill.kr. Disse midlene er fordelt slik at de treffer bredt både i produksjon, størrelse og geografi.

-Selv om den spesielle situasjonen landet er i har påvirket årets jordbruksforhandlinger, følger vi opp viktige områder.  Det er ikke gjort omfordelinger i årets avtale, pengene er fordelt flat utover alle produksjoner. I avtalen videreføres arbeidet med satsingen på grønt, frukt, bær og potet. Det er markedsmuligheter på korn som vi ønsker å utnytte. Samlet sett har vi vektlagt en økt bruk av norske ressurser i matproduksjonen framover, understreker Haug Laa

Større avklaringer i 2021

I sluttprotokollen blir det understreket at partene ved ordinære forhandlinger i 2021 skal vurdere inntekts- og kostnadsutviklingen for inneværende år og framover, også sett i forhold til Stortingets inntektsmål.

-Det er viktig å legge grunnlaget for norsk matsikkerhet framover. Inntektsutviklingen i næringa blir svært viktig inn mot jordbruksoppgjøret 2021, sier fylkesleder Haug Laa