- Jordbruket la fram et framtidsretta krav for å ha et mangfoldig landbruk over hele landet. Avtalen bringer oss ikke helt i mål, men vi har fått regjeringa med på å jevne ut inntektsmulighetene mellom for eksempel små og store melkebruk. I praksis har vi klart å bremse opp den ensrettinga regjeringa så langt har stått for, sier fylkesleder Egil Chr. Hoen.

Norges Bondelag har forhandla seg fram til ei total ramme på 350 millioner kroner. For bøndene innebærer dette en mulighet til å øke inntektene med 10.700 kroner pr. årsverk i 2017.  Det er 5900 kroner mer enn hva staten tilbød. Budsjettoverføringene økes med 100 millioner kroner, som er 170 millioner mer enn i statens tilbud.  Bondelaget har fått gjennomslag for å styrke kornproduksjon, storfekjøtt og klimatiltak. 

- Budsjettmidlene som er forhandla fram bruker vi på tiltak som særlig kommer de små og mellomstore gårdsbrukene til gode. Dette er spesielt viktig for fjell-landbruket i fylket vårt sier fylkesleder Hoen.

Akseptabel avtale

- Det er svært krevende å forhandle med noen som har et helt annet syn på hvordan landbruket bør utvikles framover. Jeg mener forhandlingsutvalget har gjort en god jobb, inntektsmulighetene er økt fra 4.800 kr til 10.700 kr pr. årsverk. Innenfor det handlingsrommet som har vært er dette en akseptabel avtale sier fylkesleder Egil Chr. Hoen.

 

Fortsatt lys i mange fjøs

I tillegg til å øke rammen for oppgjøret har regjeringa og landbruket gått inn for å utsette kravet om løsdriftsfjøs for storfe fra 2024 til 2034.

-Framtidens melkeproduksjon vil skje i løsdriftsfjøs. 70 prosent av melkebøndene driver imidlertid fortsatt i båsfjøs, hovedsakelig på små og mellomstore gårder. Ved å forlenge overgangsfasen unngår vi mange nedleggelser fram mot 2024.  Omtrent 6500 bønder får nå bedre tid til å investere i ei framtid i norsk matproduksjon. Kravene til beiting, lufting og mosjon vil endres for de båsfjøsene som skal drives videre etter 2024, sier fylkesleder Hoen..

Arbeidet for et mangfoldig landbruk fortsetter

Norges Bondelag vil fortsette jobben for mangfoldet i norsk landbruk, og at det følges opp i landbrukspolitikken.  

 

Egil Chr. HoenFylkesleder Egil Chr. Hoen