Bærekraftig matproduksjon

Alle partiene fikk sine 3 minutter til innledning og Tove Hofstad fra Venstre åpnet ballet. – Vi må ha en god og bærekraftig produksjon av mat og Venstre legger FN`s bærekraftmål til grunn. Vi har stor tro på økt sysselsetting i landbruket som en følge av det grønne skiftet, og her vil dere være en viktig bidragsyter, sa Hofstad fra Venstre. Hofstad kunne også legge til at Venstre går inn for forbud mot omdisponering av dyrket mark annet enn til kritisk infrastruktur.

 Tove Hofstad, Venstre

Ny permanent tømmerhavn kritisk for næringa

Nestemann ut var Ola Bjella fra Viken Skog. – Skogbruket er i medvind og vi kan være en aktiv bidragsyter i klimakampen og kan bidra med sysselsetting, fastslo Bjella. Han la også til at det er viktig for skogbruksnæringa at alle offentlige veier tåler moderne tømmertransport, og at det er viktig at dette prioriteres. – Å få på plass en ny permanent tømmerhavn er kritisk for næringa, Buskerud Fylkeskommune har gjort en god jobb så langt og nå må vi få dette i havn poengterte Bjella.

Olav Bjella, Viken Skog

Fjell-landbruket spesielt

Fjell-landbruket er helt spesielt og det er svært viktig å ta vare på fjell-landbruket også i Viken, sa Steinar Berthelsen fra Arbeiderpartiet.  -Matjorda er en begrenset ressurs som har en egen verdi og den kan vi ikke bygge ned, fastslo Berthelsen. Vi må bli flinkere til å bygge i tre og legge føringer på dette sa Berthelsen og vist til at de også hadde redusert fyringskostnadene med 30% etter bygging av hall i Rollag i massivtre.

Steinar Berthelsen, Arbeiderpartiet

Viken kommer til å produsere 50% av alt matkornet i Norge

Kjell Erland Grønbeck fra KrF minte om at KrF er patente i jordvernet. -Det er viktig at vi gir bøndene og landbruket mulighet til å produsere i småskala og fjerne unødvendige avgifter, og vi heier selvfølgelig på å bygge i tre, sa Grønbeck og viste til at Viken blir en stor region og at gevinsten ligger i de store byggene.  – Vi skal også huske på at vi blir en stor region med hensyn til landbruk, vi kommer til å produsere 50% av alt matkornet i Norge, fastslo Grønbeck.

Kjell Erland Grønbeck, KrF

Karbonbinding i jord blir viktig framover

Det er svært viktig at vi har en landbrukspolitikk som ivaretar landbruket i hele Viken, sa Olav Skinnes fra Senterpartiet. – Vi ønsker å vri tilskuddene bort fra tilskudd til volum over til virkemidler som gjør at vi tar mer jord i bruk. Vi ønsker beitedyr og ikke rovdyr i utmarka, fastslo Skinnes. -Landbruket er en del av klimaløsningen og karbonbinding i jorda blir svært viktig framover. Vi må stimulere slik at det lønner seg for bonden å bruke dyrkingsmetoder som bidrar til dette.

 Olav Skinnes, Senterpartiet

Må bruke innkjøpsmakten

Lavrans Kierulf fra Fremskrittspartiet påpekte at Viken blir folketallsmessig blir Norges største fylkeskommune. – Vi vil ha stor makt som innkjøper og den må vi bruke, blant annet til å sørge for at vi bygger i tre. Vi kan sette krav om at det skal bygges i tre der det er mulig, sa Kierulf. Vi har et stort vedlikeholdsetterslep på fylkesveiene våre, dette blir viktig å prioritere. – Det er dere som er i næringa som har skoa på og vi ønsker dialog med næringa, avsluttet Kierulf.

Lavrans Kierulf, Fremskrittspartiet

Viktig samspill reiseliv - landbruk

Viken blir et stort reiselivs- og friluftsfylke, slo Erik Unaas fra Høyre fast.  -Vi ser viktigheten av å få et sterkere samspill mellom reiseliv og landbruk, flere i landbruket har reiseliv som en tilleggsnæring. Vi ønsker også å styrke skognæringa, og stimulere til at det bygges mer i tre. – Vi produsere mat og drikke i verdensklasse og det må vi fortsette med avsluttet Unaas.

Erik Unaas, Høyre

Kretsløpstenking i alle produksjoner

Benedicte Lund fra MDG poengterte at klima og miljø må ligge i bunn for produksjon. – Vi må ha inn kretsløpstenking i alle produksjoner, sa Lund. Hun pekte også på at vi må basere oss på grasbasert husdyrproduksjon. – Vi skal bruke hele landet til matproduksjon, vi trenger alle, fastslo Lund. Hun påpekte også at vi må ivareta matjorda for alt den er verdt og vi må også ta vare på artsmangfoldet.  

Benedicte Lund, MDG

Landbruk i hele landet.

Ruth Birkeland fra SV poengterte at landbrukspolitikken er nasjonal. -Vi må bruke grasarealene i husdyrproduksjon og det er en stor utfordring også å klare og utnytte de marginale områdene, sa Birkeland. Skal vi fortsette å ha landbruk i hele landet må vi ha et driftsvansketilskudd slik at vi kan utnytte også kan utnytte disse arealene mente Birkeland.  – Alle støtter jordvern, men når det kommer til stykke taper ofte matjorda likevel, det må følges opp også lokalt avsluttet Birkeland.

 Ruth Birkeland, SV

Opprettholde konsesjonsloven og boplikten

Vi ønsker et sterkt landbruk basert på lokale ressurser og konsesjonsloven og boplikten må opprettholdes sa Hans Petter de Fine fra Rødt. – Matjord er et knapphetsgode som ikke skal brukes til andre formål, fastslo de Fine. Han poengterte også at vi skal bruke innkjøpsmakten til å bygge i tre og viste også til Splitkon, massivtrefabrikken på Modum, som en innovativ og miljøriktig satsing.

Stor verdiskapning fra landbruket i Buskerud

Fylkesleder i Buskerud Bondelag, Håkon Haug Laa fikk avslutte den første runden. - Landbruket i Buskerud har 1,2 – 1,3 MRD i nettoinntekter. Lier er i særklasse med mye frukt og grønt som går direkte til salg.  Hallingdal produsere mye melk, med en netto-inntekt på om lag 100 MNOK. Om en tar med videreforedlingen av melka og kjøttet øker verdien betraktelig. Landbruket bidrar til arbeidsplasser, og eksempelvis har Nortura på Gol vært Hallingdals største arbeidsplass. Her øker verdien av råvarene  betydelig, fastslo Haug Laa

-Landbruket i Buskerud er en viktig næringsaktør, og det skal vi fortsette å være framover, sa Haug Laa og avsluttet med å stile spørsmål til politikerpanelet om hvordan de vil bruke pengene i det nye Viken.  – Skal vi bare bruke midlenene på de store prosjektene, eller skal vi ha med oss alle slik at hele Viken blir tilgodesett?

 Håkon Haug Laa, fylkesleder Buskerud Bondelag

 

Enighet om å beholde naturbruksskolene

Det var mange gode spørsmål og innspill og debattleder startet med å stille spørsmål før salen ble sluppet til. Teamene var mange; naturbruksutdanning, rovdyr, veterinærtjenester, beitebruk, og fritt skolevalg blant annet.

-Det er gledelig å se at alle partiene her ønsker å beholde de eksisterende naturbruksskolene, sa debattleder Hoen.

Tidlilgere fylkesleder Egil Chr. Hoen loset oss trygt gjennom debatten.