God medlemsutvikling og et aktivt år

Fylkesleder Hoen åpnet åpnet  sin tale med å vise til den gode medlemsutviklingen vi har hatt i Buskerud Bondelag. - En solid organisasjon og godt arbeid er avgjørende for at vi skal ha muligheter til å påvirke politikere for å trekke utviklinga i en for oss ønska retning, sa Hoen til årsmøtet.
Han var innom mange temaer, og jordbruksmeldinga ble selvsagt viet oppmerksomhet.

For Bondelaget så har jobben med meldinga vært massiv. Det er utallige timer som er lagt ned i møte med politikere, lobbyvirksomhet, uttalelser, analyser, kommunikasjon og finlesing for å forsøke å begrense skadevirkningene av den politikken og de virkemidlene som beskrives i meldinga fortalte Hoen til årsmøte. 

- Vi ønsker oss en offensiv politikk som møter de utfordringene vi ser komme. I stedet blir vi presentert ei melding som vil rive ned flere av de avgjørende virkemidlene som gjør oss i stand til å produsere mat i hele landet, meldinga svarer ikke på forbrukernes ønsker om trygg, bærekraftig og kortreist mat, og den er rigger heller ikke næringa for å møte utfordringene knytta til reduserte klimautslipp, uttalte Hoen med ettertrykk. Leders tale.

Fylkesleder Egil Chr. Hoen under talen til årsmøte.

Etter leders tale var det klart for generaldebatten.

Liv Astrid Varlo Kårmo var opptatt av rekruttering og grønt fagsenter

Håkon Haug Laa snakket om det å aksjonere og at det nytter å engasjere seg

 

Politikerdebatt med temperatur, - vi er inne i en skjebnetime for norsk jordbruk

En rekke framstående politikere hadde tatt seg tid til å gjeste årsmøtet i Buskerud Bondelag, det er vi takknemlige for. I panelet satt stortingsrepresentantene Martin Kolberg fra Ap, Kristin Ørmen Johnsen fra H og Per Olaf Lundteigen fra Sp med i panelet var også SVs førstekandidat på storingsvalglista Arne Nævra, leder av Venstre i Buskerud Erik Hørluck Berg, leder av Grønn Ungdom og MDG sin andrekandidat på stortingsvalgslista Vilde Håvardsrud og Ludvig Munkejord fra Buskerud KrF.

Fylkeslederen innledet til debatt. – Vi er stolte av å ha med et så tungt panel på årsmøtet vårt og tar det som et tegn på at landbruk- og matproduksjon blir viktig tema framover innledet Hoen.

Arne Nævra var førstemann ut og pekte blant annet på at SV har vært en sterk forkjemper for jordvernet.  -Ryggraden i norsk jordbruk er de små enhetene sa Nævra til salen og påpekte at kun en liten andel av gårdsbrukene er heltidsbruk. Vi må ha et sterkt tollvern, det er avgjørende sa Nævra.

Kristin Ørmen Johnsen var opptatt av at hver enkelt bonde skal ha rammeverk til å drive gården slik bonden selv ønsker. – Vi ønsker at bonden skal ha full råderett over egen eiendom og ønsker å myke opp odelsloven og konsesjonsloven sa Ørmen Johnsen. – Vi må framsnakke norsk jordbruk, vi har den reneste maten, bruker minst antibiotika og har best dyrevelferd avsluttet Ørmen Jonhsen.

Martin Kolberg påpekte at matvareproduksjon er en forutsetning for at samfunnet skal fungere godt. Det skiller seg fra alt annet vi trenger. – Årsmøtet til Buskerud Bondelag avholdes i en skjebnetime for norsk landbruk. I disse dager legger næringskomiteen siste hånd på verket på jordbruksmeldingen. Om Regjeringen får gjennomslag for sine forslag vil norsk landbruk bli helt annerledes fastslo Kolberg.

Per Olaf Lundteigen bifalt Kolberg sine betraktinger rundt jordbruksmeldingen og poengterte at jordbruk er et samfunnsoppdrag. – Vi har ikke jordbruk for bøndenes skyld men de er helt avgjørende for å gjennomføre samfunnsoppdraget med å sikre nok og trygg mat til befolkningen.  Vi har ei Regjering som omdefinerer samfunnsoppdraget når de i jordbruksmeldingen ikke vil korrigere sjølforsyningsgraden for import av for. – Sett i lys av den internasjonale utviklingen er matvareberedskap viktigere enn noen gang, sa Lundteigen,

Ludvi Munkejord framhevet at selv om teknologi blir stadlig viktigere trengs det fortsatt både håndlag og hjertelag fra bonden, Vi må være klar over at skal vi klare å rekruttere til yrket må bonden også ha ei inntekt sa Munkejord

Erik Hørluck Berg fra Venstre framhevet at jordbruket er ei langsiktig næring som krever langsiktighet i rammevilkår. Målet er jordbruk over hele landet og her må investeringsvirkemidlene brukes beviss sa Hørluck Berg.

Vi trenger et sterkt landbruk over hele landet sa Vilde Håvardsrud fra MDG og  poengterte at da er et solid importvern viktig. Håvardsrud påpekte også at matjorda må vernes.

 

Politkerpanelet på årsmøtet

Fylkesleder Egil Chr. Hoen sammen med stortingsrepresentantene Per Olaf Lundteigen, Kristin Ørmen Johnsen og Martin Kolberg.

Priser i fleng og besøk fra Norges Bondelag og Fylkesmannen

Vi hadde besøk av landbruks- og miljødirektør Gunhild Dalaker Tuseth fra Fylkesmannen som hilste årsmøtet og innledet om landbruket i Buskerud før politikerne slapp til.

Arnstein Røyneberg fra styret i Norges Bondelag gjestet også årsmøtet og orientere om aktuelle saker fra Norges Bondelag.

Tradisjonen tro deles det ut en rekke priser på årsmøtet.

Øvre Eiker Bondelag ble kåret til årets lokallag for sin gode innsats gjennom flere år blant annet for utstrakt utadretta virksomhet.

Per Olav Krekling, leder i Øvre Eiker lokalalg, mottok prisen for årets lokallag.

De som hadde Åpen Gård i 2016 ble hedret, i 2016 var det Gilhus Gård i Lier, Kolbræk Gård i Øvre Eiker og  Nord Ulland Gård i Flesberg

Rune Isachsen fra Øvre Eiker ble utnevnt til årets Gla`bonde blant annet for sin innsats for å fremme og jobbe aktivt for jordvernsaken.

Norderhov Sogneselskap og Sigdal og Eggedal Bondelag ble hedret for sin innsats under verveaksjon tidligere i vinter.

Kristin Nerum, Sigdal og Eggedal og Harald Fagerås Norderhov Sogneselskap mottok pris for god innsats under verveaksjonen.

Styret i Buskerud Bondelag

Lars Halvard Wetterstad gikk ut av styret etter 7 års innsats, de siste tre årene som nestleder.

Egil takker av Lars Halvard etter 7 års innsats i fylkesstyret

Det nye styret består av:

Fylkesleder Egil Christopher Hoen, nestleder Håkon Haug Laa, styremedlemmene Ole Hans Unelsrød, Lina Bjørk Sørby og Steffen Green, fast møtende 1. vara Ole Anders Hodnungseth, Bygdekvinnelagets representant i styret Mette Rustand, bygdeundsomslaget sin repreaentant var ikke til stede.

Her er det nye styret som skal sørge for et aktivt arbeidsår i Buskerud Bondelag.