Telefonen er betjent etter arbeidstid og i helger. Vakttelefonen er først og fremst myntet på husdyreiere som får akutte problemer knyttet til angrep på husdyr fra fredet rovdyr (bjørn, jerv, ulv og gaupe, ev. kongeørn) og der det anses behov for akutte forebyggende tiltak og/eller vurdering av skadefelling. Telefonnummeret er 480 26 848.

 

«Ordinære» meldinger ved funn av kadaver med mistanke om rovvilt som tapsårsak, eller om spor- eller synsobservasjoner av rovvilt, skal fortsatt rettes til Statens naturoppsyn og rovviltkontaktene.

 

For mer informasjon se vår hjemmeside - http://www.fylkesmannen.no/Buskerud/Miljo-og-klima/Rovvilt/Fylkesmannens-beredskapstelefon-rovvilt/