Wiggo Andersen gjenvalgt som leder i Lier Bondelag

Lier Bondelag hadde sitt årsmøte 21.10. og her ble Wiggo Andersen gjenvalgt som leder. Lier Bondelag har også i er et aktivt arbeidsår bak seg med mange aktiviteter og mye ressurser lagt ned i kontakt med politikere i kommunen. Bernt Gran fra fylkesstyret i Buskerud Bondelag orienterte om hva vi jobber med og aktiviteter framover i fylkeslaget.

Torill Kure fortsetter fortsetter som leder i Røyken Bondelag

På årsmøte i Røyken Bondelag 21. oktober ble Torill Kure gjenvalgt som leder. Tilknytning til fylkeslag var tema på årsmøtet, fra nyttår går Røyken inn i nye Asker, og landbrukskontoret blir også flyttet fra Lier til Asker. Laget har et aktivt år bak seg med blant annet politikermøter og temamøter. Ole Hans Unelsrød fra styret i Buskerud Bondelag deltok på årsmøtet og orienterte om aktuelle saker.

Per Hafnor gjenvalgt som leder i Hole landbrukslag

Hole Landbrukslag hadde sitt årsmøte 22.10. og Per Hafnor gikk på en ny periode som leder. Det var godt oppmøte på årsmøte og varaordfører og leder i Hole IL Løypelag var også invitert til årsmøtet. Det ble understreket det gode samarbeidet mellom landbrukslaget og løypelaget. I Hole er de opptatt av at vi passer på at det blir en god struktur med hensyn til kontakt med lokallaga når det nye fylkeslaget Viken opprettes. Hole landbrukslag har også samarbeidet med Norderhov om samling for unge bønder. Nina Basberg deltok fra fylkesstyret i Buskerud Bondelag og orienterte om saker og aktiviteter i fylkeslaget framover.

Albert Hess fortsetter som leder i Skoger Bondelag

På årsmøte i Skoger Bondelag 23.10. ble Albert Hess gjenvalgt som leder. Laget har i året som har gått jobbet mye med politikerkontakt og organisasjonskultur. Nina Basberg orienterte om saker og aktiviteter fra Buskerud Bondelag.  Laget er opptatt av klima og miljø og ønsker å jobbe mer med dette temaet framover.

Brynjar Kalager Folkvord gjenvalgt som leder i Hurum Bondelag

Hurum Bondelag hadde sitt årsmøte på Holmsbu Badehotell 24. oktober. Her ble Brynjar Kalager Folkvord gjenvalgt som leder for lokallaget. Hurum og Røyken har et godt samarbeid og har blant annet hatt møter med politikere. Hurum Bondelag planlegger også å arrangere Åpen Gård i 2020. Ole Hans Unelsrød fra styret i Buskerud Bondelag orienterte om aktuelle saker.

Tor Gunnar Bjøre fortsetter som leder i Krødsherad Bondelag

Krødsherad Bondelag holdt sitt årsmøte 22.10. Her ble Tor Gunnar Bjøre gjenvalgt som leder. I Krødsherad er bondelaget opptatt at klima og miljø. I arbeidsåret har laget samarbeidet med Sigdal og Eggedal bondelag om beiting. Nyetablerte bønder i Krødsherad er med i et eget program hvor de får oppfølging. Laget har vært på flere aktiviteter i bygda i arbeidsåret som har gått. Nina Basberg fra fylkesstyret orienterte om saker og aktiviteter i Buskerud Bondelag.

Lars Fredrik Stuve ny leder i Norderhov Sogneselskap

På årsmøte i Norderhov Sogneselskap overrakte Harald Fagerås lederklubba til Lars Fredrik Stuve. Sogneselskapet kunne som tidligere år vise til ei svært fyldig årsmelding med mange aktiviteter i året som har gått. Blant annet samarbeidet Sogneselskapet med Hole Landbrukslag og Ådalen Bondelag og inviterte unge bønder i området til sosial sammenkomst, dette ble en suksess med over 60 deltagere.

Harald Fagerås overlot klubba til Lars Fredrik Stuve.

Torgeir Karlsen gjenvalgt som leder i Sigdal og Eggedal bondelag

Sigdal og Eggedal bondelag holdt sitt årsmøte 28.10. Bernt Gran fra fylkesstyret i Buskerud Bondelag orienterte om saker og aktiviteter i Buskerud Bondelag.

Ole Øvrejorde gjenvalgt som leder i Hol Bondelag

På årsmøte i Hol Bondelag 28.10.på Vestlia ble Ole Øvrejord gjenvalgt som leder. Det var bra oppmøte på årsmøtet og laget kan vist til god aktivitet i året som har gått. Laget har vært opptatt av CWD og saltsteinforbudet og ønsker også mer fokus på sau. Ole Anders Hodnungseth fra styret i Buskerud Bondelag orienterte om aktuelle saker.

Magne Øynebråten fortsetter som leder i Gol Bondelag

Gol Bondelag hadde sitt årsmøte 29. oktober og på årsmøte ble Magne Øynebråten gjenvalgt som leder. Ole Anders Hodnungseth fra fylkesstyret i Buskerud Bondelag orienterte om saker fylkeslaget jobber med og aktiviteter framover. Laget har fokus på hvordan de skal øke aktivitetsnivået.

Kari Solibakke Klev fortsetter som leder i Flesberg og Rollag Bondelag

Flesberg og Rollag Bondelag holdt årsmøte på Lampeland Hotell 29. oktober. Et tjue-talls medlemmer møtte opp og kvelden startet med en hyggelig middag. Kari Solibakke Klev ble valgt som ny leder i 2018 og ble gjenvalgt på årets årsmøte. Laget har lagt bak seg et år med flere gode aktiviteter, blant annet Åpen Gård arrangement. Bernt Gran fra fylkesstyret i Buskerud Bondelag orientere om saker fylkeslaget jobber med og aktiviteter framover.

 

Kari Solibakke Klev fortsetter som leder i Flesberg og Rollag. Her med tidligere leder Arne Garås.

Liv Astrid Kårmo Varlo fortsetter som leder i Modum Bondelag

Også Modum Bondelag avholdt sitt årsmøte 29. oktober på Tyrifjord Hotell. Her ble Liv Astrid Kårmo Varlo gjenvalgt som leder, laget kan se tilbake på et relativt aktivt år. Steffen Green fra fylkesstyret deltok på årsmøtet i Modum Bondelag.

Vidar Kolbjørnsgard gjenvalgt som leder i Ål Bondelag

Ål Bondelag hadde årsmøte 30. oktober på Sundre Gjestestugu. Her ble Vidar Kolbjørngsgaard gjenvalgt som lokallagsleder. Fylkesleder Håkon Haug Laa deltok på årsmøtet og orienterte om aktuelle saker. Det var bra oppmøte på årsmøtet, og det ble innvalgt en ny person i styret. Laget har nylig hatt pizzakveld, sosial aktivitet er viktig. Ål Bondelag har god kontakt med både politikere og administrasjon gjennom prosjektet «Ny giv i landbruket»

Olav Huso fortsetter som leder i Hemsedal Bondelag

Hemsedal Bondelag hadde sitt årsmøte 31. oktober på Hemsegarden. Laget ble utnevnt til årets bondelag på siste årsmøte i Buskerud Bondelag og har også i år lagt et aktivt år bak seg. Laget har mange faste aktiviteter og har satt spesielt fokus på å engasjere unge i bygda. Ole Anders Hondungseth fra fylkesstyret deltok på årsmøtet i Hemsedal Bondelag

 

Styret i Hemsedal Bondelag hvor Olav Huso forstetter som leder.

Henning Pedersen fortsetter som leder i Sandsvær Landbrukslag

Sandsvær landbrukslag avholdt årsmøte 01. november med godt frammøte. Ole Hans Unelsrød fra styret i Buskerud Bondelag orienterte om saker og aktiviteter i fylkeslaget. Laget har i arbeidsåret som har gått blant annet arrangert bondepub og politikermøte.

 

Knut Olav Stryken gjenvalgt som leder i Nedre Eiker Landbrukslag

Nedre Eiker Landbrukslag hadde årsmøte 01. november og her ble Knut Olav Stryken gjenvalgt som leder. Laget har lagt bak seg et aktivt år, lokallaget har blant annet mye kontakt med lokale politikere. I vår hadde de også med seg Fylkesmannen på tur i kommunen slik at de skulle bli kjent med de lokale forholdene. Steffen Green fra fylkesstyret orienterte om hva Buskerud Bondelag arbeider med og aktiviteter framover.

 

Harald Vego ny leder i Øvre Eiker Bondelag

Øvre Eiker Bondelag hadde sitt årsmøte 04. november. Per Olav Krekling har sittet ved roret i lokallaget i mange år, på årsmøte i år ble lederklubba overlevert til Harald Vego. Årsmøtet hadde besøk av Tony Barmann som snakket om klimasmart landbruk. Laget har et svært aktivt år bak seg, og Øvre Eiker Bondelag er blant annets sterkt involvert i Eiker Matfestival.Steffen Green fra fylkesstyret orienterte om saker og aktiviteter i Buskerud Bondelag framover.

 

Endre Rustand ny leder i Nes Bondelag og Kristian Akerhvold ny leder i Flå Bondelag

Nes og Flå har i en årrekke samarbeidet om årsmøte, også i år hadde lagene en felles del 07. november på Bromma før lagene gikk hvert til sitt og avholdt de formelle årsmøtene.

Mangeårig leder i Nes Bondelag, Harald Rustand overlot klubba til Endre Rustand. I Flå overtar Kristian Akervold etter Knut Aavetsrud.

 

Johan Høglund fortsetter som leder i Nore og Uvdal Bondelag

Nore og Uvdal Bondelag avholdt årsmøte 07. november på Rødberg Hotell, her ble Johan Høglund gjenvalgt som leder. Lokallaget har et aktivt år bak seg og er blant annet med på å servere frokost på skolen. Fylkesleder Håkon Haug Laa orienterte om aktuelle saker fra Buskerud Bondelag.

Buskerud Bondelag besøkte Jevnaker Bondelag sitt årsmøte

Håkon Haug Laa var på besøk på årsmøte i Jevnaker Bondelag og orienterte om regionreformen og vår vei mot sammenslåingen til Viken Bondelag. Jevnaker og Lunner kommune blir en del av Viken fylke fra nyttår, og Buskerud Bondelag ønsket lagene velkommen til arrangementer i vår regi om de selv ønsket. Jevnaker Bondelag hadde lagt et aktivt år bak seg med blant annet deltagelse i «Høy på landet».

Årsmøte i Jevnaker Bondelag