Landbruket er en betydningsfull næring i Buskerud, både når det gjelder økonomisk verdiskaping og sysselsetting. Landbruket bidrar i tillegg med andre verdier for samfunnet gjennom forvaltning av betydelige arealressurser og kulturlandskapspleie, produksjon av mat for regionens og resten av landets befolkning, levende bygder og bomiljø.

Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet i Buskerud 2013

 

Hele rapporten kan du lese her: http://fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMBU/Landbruk%20og%20mat/Nyheter%20landbruk%20og%20mat/Verdiskapingsanalysen_Landbruk_2013.pdf?epslanguage=nb

Oppdragsgivere for verdiskapingsrapporten

Fylkesmannen i Buskerud (FMBU) kontaktet høsten 2012 Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) med forespørsel om å utføre en verdiskapingsanalyse for landbruk og landbruksbasert virksomhet for å belyse landbrukets betydning for sysselsetting og verdiskaping i fylket. Oppdragsgivere har vært Fylkesmannen i Buskerud og Buskerud fylkeskommune. Rapporten for Buskerud omfatter en verdiskapings- og sysselsettingskartlegging av jordbruket, en tilsvarende kartlegging av skogbruket og tilleggsnæringer, samt ringvirkninger av landbruket.

Oppdragsgiver ønsket også at rapporten skulle si noe om Buskerud i forhold til nasjonale satsinger for landbruket gitt i Stortingsmelding 9 (2011–2012), Velkommen til bords.

En verdiskapningsanalyse for landbruket i Buskerud

Rapporten er en verdiskapningsanalyse for landbruk og landbruksbasert virksomhet for å belyse landbrukets betydning for sysselsetting og verdiskapning i fylket. Beregninger i rapporten er basert på 2011-tall.

Kort oppsummert noen av hovedfunnene for Buskerud:

- Buskerud er størst i landet på gårdsbaserte tilleggsnæringer i landbruket. 70 prosent av jordbruksbedriftene i fylket har en er flere næringer i tillegg til jord- og skogbruk.

- Cirka 1/3 av jordbrukets verdiskaping i fylket kommer fra grønnsaker, frukt og bær. Vi er dermed nasjonalt spisskammers for denne produksjonen.

- Buskerud har 5% av landets jordbruksareal og den totale verdiskapningen fra jordbruket i Buskerud 655 MNOK og sysselsettingen i produksjon av mat snaue 2000 årsverk.

  • 51% fra husdyrhold
  • 32% fra grønnsaker, frukt, bær og veksthusproduksjon
  • 17% fra potet- og kornproduksjon

- Vi leverer 5% av landets saue- og kjøttproduksjon, og husdyrholdet er viktigst i Øvre Buskerud.

- Tradisjonelt har skogbruket hatt stor betydning i Buskerud. Buskerud er landets tredje største skogfylke etter aktivitet og fjerde størst etter produktivt skogareal. Verdiskapingen i skogbruket for landet er i 2011 5,4 MRD kroner, mens den i Buskerud er snaut 0,5 MRD kroner, eller 8 % av samlet verdiskaping i skogbruket i landet (bruttoprodukt).

- Samlet verdiskapning fra primærnæringene i Buskerud i 2011 var 1,28 MRD

  • Total verdiskapning i jordbruket, bruttoprodukt er 655 MNOK
  • Total verdiskapning i skogbruket, bruttoprodukt er 447 MNOK
  • Total verdiskapning – tilleggsnæringer er på  178 MNOK
  • I tillegg kommer den landsbruksbasert industrien som er avhengig av råvarer fra landbruket på 1,23 mrd

- Ringvirkningsanalysen viser at  2813 sysselsatte i landbruket og tilleggsnæringer gir grunnlag for til sammen 7903 sysselsatte i Buskerud (inkl sysselsatte i landbruket). Dette utgjør drøyt 6% av alle sysselsatte i Buskerud.