Håkon driver gården Laa sammen med kone og fire barn i alderen 13 til 22 år. Gården er en typisk fjellgård som ligger på 720 meter over havet i Ål kommune. Bruket har 80 vinterfôra sauer og 75 dekar dyrka mark.

Hva er det mest positive med jordbruket i fylket?

- Det er mange flinke bønder i Buskerud, og vi har hele spekteret av hva norsk landbruk kan bidra med. Mange av gårdbrukerne driver med flere produksjoner på brukene sine. Vi sørger for produksjon av ren og trygg mat, og er med og opprettholder bosettingen i bygdene og at det er grunnlag for både tjenester og annet næringsliv.

Hva er den største utfordringen i næringen?

- I de nedre delene av fylket er det nedbygging av jordbruksareal som er den største trusselen. I den øvre delen av fylket er utfordringen å få neste generasjon til å ta over og fortsette med aktive bruk. Effektiviseringen i landbruket har ført til at det er vanskeligere å ha god nok inntjening med den topografien vi har i fylket. Ungdommen vil jo helst ha noe fritid også, og de ser at det er bedre betalte jobber utenfor landbruket.

Har du et godt råd til politikerne i fylket?

- Politikerne må sørge for at landbruket kan være levedyktig. Da tenker jeg både på jordvern og at de må støtte gårdbrukere som vil satse gjennom den politikken de fører. Noen av kommunene har næringsfond med øremerka midler til landbruket, og det burde egentlig alle hatt. Det er viktig for landbruket med støtte, så vi har et landbruk over heile landet i framtida.