Den 1. februar la et regjeringsoppnevnt utvalg fram forslag til hvilke oppgaver den nye fylkeskommunen bør tildeles som følge av regionreformen. Utvalgets anbefalinger har nå vært ute på offentlig høring og skal danne grunnlaget for regjeringens videre arbeid med reformen.

Det regjeringsoppnevnte utvalget foreslår å legge ned dagens åtte regionale rovviltnemnder, da de anser nemndene som unødvendige. Rovviltnemndene skal sørge for at rovdyrstammene forvaltes slik at antallet rovdyr er så nært bestandsmålet i regionen som mulig. Nemnda består av politikere fra fylkestingene og Sametinget. I sin høringsuttalelse advarer Bondelaget mot forslaget.

- Dagens rovviltnemnder kombinerer faglig og lokal kunnskap og manøvrerer i et svært utfordrende politisk landskap. Et så viktig og komplekst spørsmål bør behandles av en nemnd som har rovviltforvaltning som sin hovedoppgave, ikke bare som et av flere oppdrag, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Han peker også på at dagens åtte rovviltregioner ikke samsvarer med inndelinga som regionreformen legger opp til. Han mener en ny inndeling tilpasset de kommende regionene ikke vil være hensiktsmessig.

- Dagens åtte rovviltregioner med tilhørende nemnder er satt sammen utfra Stortingets mål om en balansert forvaltning som både tar hensyn til rovdyras leveområder og viktige beiteområder. Her forventer jeg at regjeringa forholder seg til rovviltforlikene i Stortinget og beholder dagens ordning, sier Bartnes.

Advarer mot flytting av landbruksmakt

Regjeringas utvalg anbefaler at ansvaret for midler til investeringer og bedriftsutvikling i landbruket (IBU-midlene) overføres til fylkeskommunenivå. Ansvaret ligger i dag hos fylkesmannen. Norges Bondelag mener flyttinga av ansvaret for IBU-midlene vil gi en mindre målretta nasjonal styring av landbrukspolitikken.

- Bondelaget er kritiske til flere av forslagene fra ekspertutvalget som kan føre til en mindre enhetlig utførelse av landbrukspolitikken og forvitring av regionale kompetansemiljø, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Bondelaget mener også at overføring av flere landbruksoppgaver til fylkeskommunen kan bidra til forvitring av den landbruksfaglige kompetansen som i dag er samlet hos fylkesmannen.

Bedre planverktøy kan styrke jordvernet

Utvalget foreslår økt bruk av juridiske føringer for regionale planverktøy. Dette vil ifølge utvalget gjøre at de regionale planene er mer enhetlige og i samme grad følger opp nasjonal politikk innenfor blant annet arealforvaltning og ivaretakelse av matjord. Bondelaget støtter forslaget.

- Vi ser i dag at fylkenes regionale planer vektlegger ulike politiske hensyn er svært forskjellig. Jeg er derfor positiv til utvalgets forslag om økt innslag av juridiske føringer og håper det kan bidra til mindre nedbygging av matjord, sier Bartnes.