I innstillingen til ny arvelov foreslår komiteen å endre eksisterende mulighet for å la landbrukseiendommer bli liggende som dødsboer over mange år, uten krav til bo- eller driveplikt. Praksisen fører til at landbrukseiendommer blir stående ubebodd og uten at de holdes i hevd.

- En tidsfrist for hvor lenge et dødsbo kan eie en landbrukseiendom, vil bidra til at flere landbrukseiendommer holdes i aktiv bruk eller blir omsatt. Det vil i tillegg bidra til økt bosetting i Distrikts-Norge, understreker Sigrid Hjørnegård, generalsekretær i Norges Bondelag.

Lytter til innspill fra Bondelaget

Justiskomiteen viser i innstillingen til høringsinnspillene fra Norges Skogeierforbund og Norges Bondelag under komiteens høring 15. januar 2019, hvor organisasjonene tok til orde for å innføre en frist for skifte av dødsbo som omfatter en landbrukseiendom.

- Det er veldig positivt at komiteen har merket seg våre innspill, og at alle partiene peker på behovet for endring. Vi forventer at Justisdepartementet fremmer et lovforslag i tråd med Justiskomiteens innstilling og forslag i løpet av inneværende stortingsperiode, sier Sigrid Hjørnegård.

Både Sverige og Danmark har tidsfrister for skifte av dødsboer som eier landbrukseiendommer. Sverige har en tidsfrist på 4 år som gjelder spesielt for landbrukseiendommer. Danmark har en frist på 1 år, som gjelder for alle eiendommer.