På tross av klar beskjed fra Stortinget gir samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ingen føring til Statens vegvesen om å ta hensyn til matjorda i arbeidet deres framover. Dette framkommer av tildelingsbrevet departementet nylig oversendte Statens Vegvesen.
 

I 2016 ble matjord tilsvarende 840 fotballbaner omdisponert til andre formål, som utbygging av boliger og motorveier. Bondelaget frykter at enda mer matjord skal bli overkjørt av framtidas motorveier.
 

- Vi har ikke mer matjord å miste og Bondelaget forventer at samferdselsministeren gir tydelig beskjed til Vegvesenet om at jordvernet er å regne som en nasjonal interesse og skal ha forrang i videre veiplanlegging, sier Frøydis Haugen, 2. nestleder i Norges Bondelag.
 

Stortinget vedtok i 2015 at omdisponeringen av dyrka matjord skulle reduseres til 4000 dekar årlig innen 2020. Målet skal nås gradvis. I 2016 ble det omdisponert 6000 dekar og Stortinget har bedt regjeringen presentere en oppdatert jordvernstrategi som viser hvordan jordvernmålet skal nås.
 

- Jordvern handler om framtidige generasjoners evne til å produsere mat. Stortingets vedtak om å redusere nedbyggingen av matjorda er ikke veiledende, det er livsnødvendig, og jeg forventer at regjeringas politikk utformes deretter, sier Haugen.
 

I et brev til Samferdselsministeren krever Bondelaget at statsråden nå sikrer at jordvernføringene gitt av Stortinget ivaretas i videre veiplanlegging.