Oppdatert 18. februar

Norges Bondelag har jobbet for en kompensasjonsordning for strøm som også dekker landbruket. 17. januar fikk vi på plass en bedre strømordning for landbruket. Det kan riktignok være komplisert å sette seg inn i hvordan ordningen slår ut. Her følger svar på noen av de vanligste spørsmålene vi får om strømkompensasjonsordningen, basert på de avklaringene som foreligger per nå. 

 

Hvor mye får jeg kompensert i regjeringens utvidede strømordning?

Ordningen kompenserer reelt forbruk inntil 20.000 kwh/mnd i perioden desember – mars. Du vil få kompensasjon for 55 % av forbruket i desember og 80 % av forbruket i januar, februar og mars. Kompensasjonen dekker strømpris som overstiger 70 øre.

 

Hvordan blir komepensasjonen beregnet?

For jordbruket beregnes kompensasjonen etter følgende formel:

Gjennomsnittlig områdepris - terskelpris (70 øre) * kompensasjonsgrad (0.55/0,8) * 1,25 (mva).

Den gjennomsnittlige områdeprisen fastsettes av NVE hver måned og tilsvarer den månedlige gjennomsnittsprisen på den nordiske kraftbørsen (NordPool).

Har du eksempelvis et stromforbruk i januar på 15.000 kWh og har gård i Østfold, vil du utbetalt en kompensasjon på 10.595 kroner fra Landbruksdirektoratet.

For veksthus beregnes støtten på nesten samme nivå. Men istedenfor at det tas utgangspunkt i gjennomsnittlig områdepris, legges fakitsk betalte strømutgifter til grunn.

 

Må jeg foreta meg noe for å få utbetalt kompensasjonen?

For å motta støtte må du registrere målepunktene knyttet til din produksjon, og som du ønsker å motta støtte for. Skjemet finner du på Landbruksdirektoratets nettsider

 

Hvordan utbetales kompensasjonen?

Kompensasjonen utbetales av Landbruksdirektoratet, og baseres på forbruksdata fra Reguleringsmyndigheten for energi (RME). 

 

Hvordan fungerer kompensasjonsordningen for veksthus?

Kompensasjonsgraden for veksthus er 80 % av faktisk betalt strømpris over 70 øre i januar – mars. For desember er kompensasjon på 55 %.  For veksthus er det heller ingen øvre grense. 

 

Jeg har gårdsbruk med felles strømmåler for våningshuset og driftsbygningene. Blir jeg omfattet av den utvidede ordningen?

Ja, det er vedtatt at landbruket skal inkluderes i ordningen.

 

Jeg har tidligere drevet jorda selv, men har de siste årene leid bort jorda til naboen. Min strømmåler står fortsatt registrert på mitt organisasjonsnummer og jeg fikk derfor ikke fratrekk for kompensasjon på fakturaen i desember og januar. Når får jeg min berettigede kompensasjon?

Da er du en av de som utilsiktet har havnet mellom ordningen for husholdninger og den nye utvidede ordningen for aktive produsenter. Norges Bondelag har gjentatte ganger påpekt denne utilsiktede konsekvensen i dialog med både Landbruks- og matdepartementet og Olje- og energidepartementet. Landbruksdirektoratet skriver på sine nettsider at hvis hoveddelen av strømforbruket bak målepunktet er knyttet til husholdningsformål, kan du trolig regnes som husholdningskunde. Ta da kontakt med nettselskapet ditt for å få registrert målepunktet i riktig sluttbrukergruppe. Husk også å minne nettselskapet om at endringen må gis tlibakevirkende kraft til desember 2021. 

Vi opplever at noen nettselskaper motsetter seg å gjøre denne endringen før de får nærmere beskjed fra Reguleringsmyndigheten for energi. I forbindelse med Stortingets vedtak av strømstøtteordningen for landbruket er RME bedt om utarbeide en veileder som kan sendes til nettselskapene. Denne skal være til hjelp for nettselskapene når kunder ringer og ber om omregistrering. 

 

Jeg er deltaker i en melkesamdrift, og samdriften benytter også fjøset på min egen gård. Siden det er samdriften som søker produksjonstilskudd får jeg ikke registrert meg for støtte hos Landbruksdirektoratet. Hva kan jeg gjøre?
Det er foretaket som driver aktivt og søker om produksjonstilskudd (i dette tilfellet samdrifta), som kan registrere seg via Landbruksdirektoratets ordning. Dersom samdrifta leier driftsbygningen og samdriftsdeltakeren ikke har egen jordbruksdrift, er det samdrifta som må føre opp målepunkt-ID og få støtte som jordbruksforetak med tak på 20 000 kWt. Dette gjelder selv om målepunkt ID er registrert på samdriftsdeltakeren

 

Samdrifta vår har valgt å eie fjøset gjennom et eget aksjeselskap, mens drifta er organisert i et deltakerlignet selskap (driftsselskap). Aksjeselskapet betaler strømregningen, men er ikke søker av produksjonstilskudd. Hvordan kan vi få strømstøtte?
Driftsselskapet som også er søker av produksjonstilskudd må registrere målepunkt-ID for strømmåleren til aksjeselskapet. Da vil driftsselskapet få utbetalt strømstøtten.  

 

Jeg har mottatt faktura for strømforbruket i desember, men kan ikke se at jeg har fått kompensasjon. Hvorfor?

Da har du en strømmåler som er registrert på ditt organisasjonsnummer. For desember er det kun de som har måler registrert som husholdning som har fått kompensasjonen trukket fra på sin faktura. Etter regjeringens avklaring den 17. januar er det klart at det er Landbruksdirektoratet som skal utbetale strømkompensasjon til de som har strømmåler registrert på næring og samtidig er søkere av produksjonstilskudd i landbruket. 

 

Jeg er aktiv bonde og har et strømforbruk på 12.000 kWh i desember. På min faktura har jeg kun blitt kompensert for 5000 kWh. Hvorfor blir jeg ikke kompensert for hele mitt forbruk?

Årsaken er nok at din måler er registrert med forbrukskode "husholdning". Så lenge du er søker av produksjonstilskudd vil du likevel komme innenfor den utvidede landbruksordningen. Når Landbruksdirektoratet starter utbetaling, vil du få kompensert for de resterende 7000 kWh for desember.

 

Et forbruk på inntil 5000 kwh/mnd var alt for lite til å dekke strømforbruket i min drift! Hva har Norges Bondelag gjort for å forbedre ordningen? 

17. januar fikk landbruket en egen strømordning, hvor taket for kompensasjon er 20 000 kwh/mnd, og ikke 5000 kwh/mnd. Dette har vi jobbet knallhardt for!

 

Hva gjør jeg når det er problemer med å få betalt strømregninga?

Ta kontakt med din strømleverandør om saken for dialog om hva som er mulig å få til.

 

Landbruksdirektoratet har opprettet en informativ spørsmål/svar side, der de løpende informerer om ordningen for landbruk og veksthus. Du finner denne saken HER.