Stortingets flertall har blitt enige og det er sikret flertall for jordbruksoppgjøret. Det blir også flertall for å blant annet innføre prosenttoll på enkelte jordbruksvarer fra og med 1. januar 2024. 

Det er bra at flertallet i Stortinget stiller seg bak den framforhandlete jordbruksavtalen. Det viser også at Regjeringspartiene og SV ser og anerkjenner jordbrukets forhandlingsrett. 

Leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming

 

Gjennomslag for Norges Bondelag 

Flertallet bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti har blitt enige om å gå over fra krone-toll til prosent-toll på enkelte produkter. Norges Bondelag har senest i innspillsrunden til nasjonalbudsjettet tatt fram viktigheten av å utnytte handlingsrommet i tollregelverket. 

–Vi har lenge arbeidet for en overgang til prosenttoll. Vi trenger dette for å sikre norsk matproduksjon i hele landet, hvis ikke risikerer vi at utenlandske matvarer utkonkurrerer de norskproduserte og grunnlaget for norske varer kan bortfalle. Det kan vi ikke risikere. Det er derfor bra at regjeringen og stortinget har lyttet til Bondelagets innspill og at de nå skal vedta en overgang til prosent-toll. 

Videre har flertallet også blitt enige om at det skal legges fram en strategi for økt selvforsyning. I utarbeidelsen av strategien vil faglaga bli invitert med. 

–Norges Bondelag har utredet og lagd en oppskrift for hvordan vi kan nå et nasjonalt mål om 50% selvforsyning i norge. Vi ser fram til å arbeide med regjeringen om denne strategien. Økt selvforsyning er viktig for Norges beredskap, matvaresikkerhet og er levende landbruk i hele landet. Det har den usikre verdenssituasjonen vist oss. 

 

Her er punktene de tre partiene er enige om:  

1. Stortinget ber regjeringen sikre norsk matberedskap og norsk matproduksjon gjennom et velfungerende tollvern, og at regjeringen i statsbudsjettet for 2024 går fra krone til prosenttoll for enkeltprodukt for å sikre dette.

2. Stortinget ber regjeringen, i dialog med faglagene, legger fram en strategi for økt selvforsyning og trygg matproduksjon basert på norske ressurser, og komme tilbake til Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet.

3. Stortinget ber regjeringen, i dialog med faglagene, utrede hvordan bruk av datakart kan sikre høyere presisjon i tildeling av tilskuddsmidler og målrettet arealtilskudd mot arealer som ligger brakk, som for eksempel et teigbasert tilskudd. Utredningen skal være klar før de ordinære jordbruksforhandlingene i 2024.