Det er nå mindre enn to måneder til landbruket skal legge fram sitt krav i årets jordbruksforhandlinger. For å få et best mulig bilde av situasjonen i hele næringa, gjennomføres innspillsmøter med en rekke organisasjoner og bedrifter før utforminga av kravet starter. I løpet av to lange dager har representanter fra hele 50 aktører med tilknytning til næringa møter med forhandlingsutvalget og sekretariatet.

– Bredden i organisasjoner og innspill er stor, og vi møter imponerende mye kunnskap, sier første nestleder Egil Christopher Hoen, som er førstereis i forhandlingsutvalget. – Det er ganske overveldende å ta inn at 50 organisasjoner har hver sine meninger om hva vi skal prioritere i jordbruksforhandlingene. Jeg kjenner på ansvaret, sier Hoen.

Nestleder Egil Hoen kjenner seg godt opplyst før sine første jordbruksforhandlinger i forhandlingsutvalget. Her sammen med Anders Huus, Anja Lillehaug og Sigrid Hjørnegård.

Stor bredde i innspill

Innovasjon Norge var blant aktørene som ga sine innspill i dag. Direktør for landbruk Silje Lesjø forteller at de involverer alle Innovasjon Norge sine regionkontor i forberedelsene til innspill og møte. – Disse møtene er viktige for oss, for å følge med på om vi treffer riktig i utforming av støtteordninger og stemning i næringa, sier Lesjø.

Lesjø peker også på at landbruket står i ei veldig krevende tid, med høye kostnader, påvirkning fra geopolitikken og krav om tiltak på klima og dyrevelferd. – Vi tar med oss det som skjer i verden, og utformer Innovasjon Norges ordninger for jordbruksavtalen best mulig for å sko bonden for å møte alle disse utfordringene, sier hun.

Glimt fra det digitale møtet med Innovasjon Norge.

Norsk Landbruksrådgivning har også møtt Bondelaget i dag.

– Disse møtene er en viktig del av den norske landbruksmodellen. Når så mange blir tatt med til råds, klarer man å fange opp bredden i landbruket, sier direktør Bjarne Holm i etterkant av møtet.

For NLR er det viktigste i år å tette inntektsgapet, og å finne de riktige incitamentene for å få opp produksjon og selvforsyning. Av spesifikke innspill fra NLR trekker Holm fram betydningen av klimarådgivning:

– For at det skal bli et større omfang av klimarådgivning må bonden slippe å betale for det selv. Støtten gjennom regionale miljøprogram bør brukes til tiltak på den enkelte gård, mener Holm.

En del av organisasjonsdemokratiet

Innspillene disse to dagene er et ledd i en stor involveringsprosess, og organisasjons- og medlemsdemokrati. I februar leverte 395 av bondelagets nær 500 lokallag sine innspill. Disse er skrevet etter åpne møter hvor medlemmer kan si sin mening.

Nå i mars har fylkeslagene årsmøter og kommer også med sine innspill og prioriteringer til forhandlingene. Det er debatt på årsmøtene og innspill fra lokallaga i fylket som ligger til grunn for deres prioriteringer.

I slutten av mars møtes representantskapet i Norges Bondelag, for å gi styret en marsjordre med prioriteringer og vinklinger på årets forhandlinger. Det skjer etter debatt og innlegg fra fylkesledere og markedsaktører.

– Summen av alle innspill fra egen organisasjon og andre aktører i landbruket, gjør at vi får den nødvendige oversikten over tilstanden i næringa, som vi trenger når vi skal utforme jordbrukets krav, sier Egil Hoen.

 

 

Bondelaget har hatt møter med disse aktørene:
Orkla  Norsk Bufe
Norsk Bioenergiforening  NHO Mat og drikke 
Graminor  Tyr
NORSØK  Norges Skogeierforening
Norske Landbrukstenester Norsk Landbruksrådgivning
Opplysningskontoret for frukt og grønt Felleskjøpet Rogaland Agder
Norges Bygdekvinnelag Norsk Havreforening
Innovasjon Norge KiO
Norsvin Norsk forum for utvikling og miljø
Felleskjøpet Agris Kontraktavlerlag Økologisk Norge 
Norsk Aplakkaforening Fiskå Mølle 
Inn på tunet SA Sagaplant 
Norsk Gartnerforbund Synnøve Finden 
Q-meieriene  Alliansen ny landbrukspolitikk 
Norges Birøkterlag Rørosmeieriet
Den norske veterinærforeningen Jordvern Norge
Norsk sau og geit  HOFF SA 
Avlasaget for STN Kjøttbransjens landsforbund (KLF)
Spire Geno 
Norsk Seterkultur Fremtiden i våre hender
Bondens marked Norsk Frøavlerlag
Siftelsen norsk mat Norsk gardsost
Sabima Norsk Hjorteavlsforening
Debio Forum for norsk grønt
Norges Bygdeungdomslag