Les hele sluttprotokollen for årets jordbruksavtale

 • Avtalen gir en økning i inntektsmulighetene for 2022 og 2023 på 10,9 milliarder kroner. Dette er 778 millioner kroner mer enn i statens tilbud.
 • Kostnadsdekningen utgjør størsteparten av avtalen.
 • Avtalen gir full kostnadsdekning, i tillegg til inntektsvekst allerede i 2022, for å håndtere usikkerheten og den kraftige kostnadsveksten. 2 milliarder utbetales i september.
 • Ordningen for gjødselkompensasjon ble mindre målrettet enn jordbruket krevde. I avtalen ble rask utbetaling prioritert.
 • For at bønders inntekt skal komme nærmere andre grupper gir avtalen et inntektsløft på 64 000 kr/årsverk i 2023, hvorav 40 000 kr/årsverk går til tetting av inntektsgap.
 • Avtalen løfter alle produksjoner, og spesielt produksjonene som ligger lavest i inntekt. Det gjelder korn, sau og ammeku.
 • Jordbruket har fått gjennomslag for alle målprisøkningene, med unntak av mathvete.
 • Velferdsordningene har blitt spesielt høyt prioritert både av staten og jordbruket.
 • Det settes i gang et områderettet løft for landbruket i Nord-Norge.

 

Bjørn Gimming: – Et første viktig steg i en snuoperasjon for landbruket

 

Kostnadskompensasjon for 2022

 • Avtalen inneholder 2,4 milliarder kroner til kompensasjon av ekstraordinære kostnader for 2022.
 • 2 milliarder utbetales i september, så raskt det lar seg gjøre etter Stortingets vedtak om oppgjøret. De som starter opp i 2022 får utbetaling i februar 2023.
 • Målprisene økes med en beregnet inntektsvirkning på 1,2 milliarder kroner i 2022.
 • Jordbrukets opplegg for gjødselkompensasjon ville ha vært mer målrettet, men gitt høyere total prisstøtte enn det som er tillatt gjennom WTO-avtalen. Dette ville krevd lang sakbehandlingstid og forsinket utbetaling. 

Inntektsløft i 2022 og 2023

 • Avtalen innebærer en inntektsvekst på 28 450 kroner i 2022, i tillegg til kostnadskompensasjonen.
 • Avtalen gir en inntektsvekst på 64 000 kroner per årsverk i 2023.
 • 24 000 kroner per årsverk gir utvikling på samme linje som andre grupper i samfunnet.
 • 40 000 kroner per årsverk går til tetting av inntektsgapet til andre grupper i samfunnet.

Korn

 • Avtalen gir en målprisøkning på 1 kr/kg for matkorn og 90 øre/kg for bygg og fôrhvete. Dette er 10 øre/kg mer enn i statens tilbud.
 • Avtalen legger opp til nedskriving av norsk korn og importert råvare til kraftfôr for å unngå potensiell økning i kraftfôrprisene til husdyrprodusentene. Kraftfôrprisen vil ikke øke mer enn 3 øre/kg.
 • Avtalen gir økning av arealtilskuddene og fraktordningen for korn.
 • Avtalen legger ikke all gjødselkompensasjon på AK-tilskudd, slik statens tilbud gjorde. Dette ville gått ekstra utover grovfôrprodusentene, ettersom det største gjødselvolumet som ikke er kjøpt eller som ble kjøpt sent for vekstsesongen 2022 er til grovfôr.

Sau

 • Jordbruksavtalen gir betydelig økning av arealtilskudd og husdyrtilskudd for sau.
 • Beitetilskudd økes med 10 kr/dyr og utmarksbeitetilskudd med 65 kr/dyr.
 • Jordbruket fikk ikke gjennomslag for å innføre driftstilskudd, men første intervall i husdyrtilskuddet splittes etter antall sauer. Satsen for 1-75 sau økes med 900 kr/dyr og 76-150 sau med 450 kr/dyr.

Ammeku

 • I avtalen økes satsene for arealtilskudd for ammeku og kvalitetstilskudd for slakt.
 • Tilskuddene til kulturlandskap og husdyr økes betydelig.
 • Beitetilskudd økes med 85 kr/dyr og utmarksbeite med 270 kr/dyr.
 • Avtalen inkluderer ikke nytt tilskudd for ku med kalv på beite, slik jordbruket krevde. I stedet er driftstilskuddet styrket betydelig.

Melk og storfekjøtt

 • Avtalen gir en økning av målpris på melk, i tråd med jordbrukets krav.
 • Satsene økes betydelig for driftstilskudd til små og mellomstore melkebruk, husdyrtilskudd og arealtilskudd.
 • Kvoteordningen for melk skal utredes i en arbeidsgruppe for å se hvordan en kan få ned kvoteprisene og øke andelen eid kvote.

Frukt, bær, grønnsaker og potet

 • Avtalen gir økning i målpriser for frukt, bær, grønnsaker og poteter.
 • Det settes av midler over Klima- og miljøprogrammet til et prosjekt som skal styrke bærekraften i grøntsektoren.
 • Midlertidig heving av øvre prisgrense til 20%.
 • Støtte til fellesanlegg for frukt og for grøntsektoren.
 • En ekstraordinær kompensasjonsordning for frostskadde frukttre.
 • Det innføres et nytt distriktstilskudd for industribær.

Velferdsordninger

 • Avtalen har prioritert velferdsordningene gjennom betydelige økninger av tilskuddssatser til avløsning og landbruksvikar.

 • Avtalen inkluderer også tilskudd til sykdomsavløsning til foreldre som må ivareta barn med sykdom.

Klima og miljø

 • Avtalen øker satsene til videreutvikling av klimasmart landbruk, som blant annet innebærer gratis klimarådgivning for alle bønder.
 • Det settes av 10 millioner kroner i 2023 over Landbrukets Utviklingsfond til utvikling og ferdigstilling av klimakalkulatoren.
 • Avtalen gir en økning i satsene for grøftetilskudd og tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg.
 • Avtalen inneholder økt støtte til verdiskapingsprogram for fornybar energi.
 • Det bevilges 70 millioner kroner til vannmiljøtiltak rundt Oslofjorden.

Dyrevelferd

 • Prioritering av små og mellomstore bruk innenfor IBU-midlene for omlegging til løsdrift.
 • Utrede en utforming av nytt dyrevelferdstilskudd med frist 1. januar 2023, slik at tilskuddet kan innføres under neste års jordbruksoppgjør.

Nord-Norge-løft

 • I avtalen er det enighet om å igangsette et områderettet tiltak for landbruket i Nord-Norge.
 • Det skal blant annet foretas en kartlegging av sårbare produsentmiljøer, områder der arealer går ut av drift, samt områder med særskilt utviklingspotensial.
 • Det avsettes 17 millioner kroner til satsingen, hvorav minimum 5 millioner settes av til forskning og øvrig kunnskapsutvikling.
 • Satsingen skal evalueres etter tre år.

 

Les hele sluttprotokollen for årets jordbruksavtale