Foreslår utvalg

I proposisjonen foreslår regjeringen å sette ned et utvalg som skal gjennomgå grunnlagsmaterialet for jordbruksforhandlingene. «Mandatet til et slikt utvalg bør være å drøfte og klargjøre prinsipper og metoder, samt muligheter og begrensninger, for måling av inntekter for jordbruket som sektor og for bønder som private næringsdrivende, samt grunnlag og forutsetninger for sammenligning av næringsinntekter med lønn for arbeidstakere», heter det.

Etterlyser mer konkret mandat

- Vi ber næringskomiteen være mer konkret i mandatet. Dette for at partenes tallgrunnlag fra Budsjettnemda skal fange opp de økonomiske forholdene for bøndene, det vil si de aktive næringsutøverne i jordbruket. Det innebærer at kostnader til jord- og kvoteleie tas inn i Totalkalkylien, og at det utarbeides et nytt resultatmål, der egenkapitalen er gitt en avkastning, forteller Bartnes.

- Det blir også svært viktig at utvalgets arbeid foreligger tidsnok og blir behandlet til at neste års jordbruksforhandlinger skjer på et forbedret tallgrunnlag, sier Bartnes.

Investeringer må til

Løsdriftskravet utløser et ekstraordinært investeringsbehov innenfor melk og storfekjøttproduksjon. På tross av tydelig krav fra jordbruket om behovet for ekstraordinære investeringsmidler, har regjeringa i sitt tilbud sagt at det er mulig å legge til rette for nødvendige investeringer uten en særskilt investeringspakke.

- Norges Bondelag ber næringskomiteen legge føringer for en ekstraordinær og flerårig investeringspakke for å møte investeringsbehovet som kommer med løsdriftskravet- Løsdriftskravet er satt av Stortinget, og nå må Stortinget bidra til å sette norske bønder i stand til å oppfylle det, sier Bartnes.

- Slik situasjonen er nå er investeringspotten tom i løpet av årets første måneder. Da kan man bare ikke lukke igjen øynene, slik som regjeringen gjør. Investeringsmidler er en boost for aktivitet i andre sektorer og utløser investeringer som gir verdiskapning også i leverandørvirksomhetene, sier Bartnes.

Les proposisjonen HER

Forstår ikke alvoret

Statens tilbud i årets jordbruksoppgjør tar ikke den økonomiske situasjonen i landbruket på alvor. Tilbudet reduserer ikke inntektsgapet slik Stortinget har bedt om, og sørger ikke for investeringer til jordbruket for å kunne gjennomføre Stortingets krav til jordbruket.

- Vi trenger å ruste opp landet for framtida. Et skikkelig inntektsløft må på plass. Det er et voldsomt trøkk blant bøndene, men det virker ikke som om regjeringa har forstått alvoret i situasjonen. Vi studerte statens tilbud grundig. Det ble gjennomført ett statusmøte og tatt uformelle kontakter. Og vi hadde ingen øyekontakt med en mulig løsning, sier Bartnes.