Torsdag ble det brudd i jordbruksforhandlingene. Les: Regjeringa forstår ikke alvoret. 

I dette regnearket kan du legge inn tall fra din gård, og regne ut hvile utslag statens tilbud vil få. 

Inntekt

Inntektene i jordbruket ligger langt bak andre grupper i samfunnet. I perioden 2015-2021 har inntektsgapet økt med 12 300 kr per årsverk. Stortingets mål om å redusere inntektsgapet mellom bønder og andre grupper ligger til grunn for forhandlingene.

  • Jordbruket krevde økte inntektsmuligheter på 48 700 per årsverk, hvorav 30 000 kr til tetting av inntektsgapet.
  • Statens tilbud gir ingen reduksjon av inntektsgapet.

I kravet ba vi om et kraftig inntektsløft, og det blir ikke svart ut. Tilbudet reflekterer ikke det økonomiske alvoret i næringa. Det er for svakt til å skape framtidstro og rekruttering i landbruket. Regjeringen følger ikke opp Stortingets inntektsmål med dette tilbudet.

Investeringer og løsdriftskravet

Stortingets vedtatte krav om løsdrift i melk- og storfekjøttproduksjon utløser et ekstraordinært investeringsbehov i milliardklassen, jf. rapport fra NIBIO. Dersom ikke flere bruk settes i stand til å investere i fjøs, vil det få enorme konsekvenser for distriktslandbruket.

  • For å unngå et stort frafall av husdyrbruk, krevde jordbruket en ekstraordinær, flerårig investeringspakke på 450 mill. kr utover jordbruksavtalens midler.
  • Dette er avvist i statens tilbud.

Små og mellomstore bruk

Jordbruket prioriterer økte inntektsmuligheter for små og mellomstore bruk for å ivareta mangfoldet av gårder over hele landet.

  • Jordbrukets forhandlingsutvalg krevde å få innført tak og/eller trappetrinn i tilskuddsordninger for alle produksjoner.
  • Dette er ikke fulgt opp i Statens tilbud.

Regjeringen opprettholder med dette en retning i landbrukspolitikken som gir større og færre gårder og svekker muligheten til å nå Stortingets mål om et landbruk over hele landet.

Velferd

Velferdsordningene er viktige for å ivareta bondens helse og velferd, og er et målretta rekrutterings- og likestillingstiltak.

  • Jordbruket foreslår økte satser på velferdsordningene.
  • Regjeringens tilbud innebærer en reell svekking av velferdsordningene.