I innstillingen gis det ingen signaler om ekstra koronamidler til landbruket i denne behandlingen.

Jeg er skuffet over at regjeringa ikke har bidratt med ekstraordinære tiltak i en ekstraordinær situasjon. Det ville vært viktig for kraftfôrbrukerne, grønt-, frukt- og bærbransjen, og ikke minst for mangfoldet av lokal foredling og landbruksbasert turisme, sier bondelagsleder Lars Petter Bartnes.

Norges Bondelag har bedt om at midlene til investering og bedriftsutvikling i landbruket (IBU) økes, som et ledd i å få landet i gang igjen etter korona-situasjonen. IBU-midlene for dette året er allerede brukt opp i store deler av landet.

Investeringsmidler til landbruket ville ikke bare kommet bønder til gode, men også vært svært bra for det private næringslivet landet rundt. Jeg er svært skuffet over at det ikke er noen økning av IBUmidler i koronapakka, sier Bartnes.  

Normal behandling av jordbruksoppgjøret

Jordbruksoppgjøret skal behandles i Stortinget torsdag i neste uke, torsdag 18. juni, og i går kom altså innstillingen fra Næringskomiteen. Næringskomiteen har behandlet jordbruksoppgjøret på ordinær måte, på tross av forenklede forhandlinger i år.

Jeg er glad for en grundig og god behandling av jordbruksoppgjøret i næringskomiteen, og at det er en enstemmig komite som står bak innstillingen, tross merknader og ulikheter, sier Bartnes.

Det er ulike syn på landbruket blant partiene på Stortinget, og dette kommer tydelig fram i komiteens merknader. Regjeringen og Frp gir uttrykk for at «alt går fint», norsk matproduksjon er styrket under denne regjeringen og vil fortsette kursen som ble satt i jordbruksoppgjøret 2014. Opposisjonen mener det er mye å ta tak i, og er opptatt av hvordan politikken kan bidra til matforsyning og matsikkerhet. Det er Bondelaget også opptatt av.

At bonden har gode inntektsmuligheter, er viktig for at landbruket skal klare å levere på forventningene samfunnet har til matsikkerhet og matberedskap. Derfor forventer vi større muligheter til inntektsøkning i 2021oppgjøret.

Stortinget er delt, og vi ser at flertallet vil dra det i en annen retning enn det Bondelaget mener er best for norsk landbruk.