Fakta
Normalt legger Budsjettnemnda for jordbruket fram ulike beregninger i treårige serier basert på reviderte regnskapstall (to år tilbake), foreløpige regnskapstall (for fjoråret) og budsjetterte tall for inneværende år.
Dette er grunnlag for jordbruksforhandlingene.
Budsjettnemnda legger i år ikke fram budsjettall for 2020, pga den usikre økonomiske situasjonen.

Budsjettnemnda for jordbruket la i dag fram resultat for inntektsutviklingen i jordbruket som er grunnlag for et jordbruksoppgjør. Tallmaterialet viser at inntektene i jordbruket i perioden 2015 - 2019 har hatt en flat utvikling.  

- Dette bekrefter den tendensen vi har sett. Vi vil ha en matproduksjon på norske ressurser og sikre fortsatt matsikkerhet framover for samfunnet, noe koronasituasjonen viser viktigheten av. Skal vi lykkes med denne jobben, må bonden ha mulighet til inntektsvekst på linje med resten av samfunnet, sier leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag.

Grunnet stor usikkerhet rundt økonomiske faktorer som valuta, renter, prisutvikling og lønn, er det ikke utviklet et budsjettanslag for 2020. Sammen med koronasituasjonen bidrar dette til at det ikke blir gjennomført tradisjonelle forhandlinger i år.

Lars Petter Bartnes. - Det er ennå ikke fastsatt om det blir eventuelle jordbruksforhandlinger, og koronasituasjonen vil påvirke forhandlingene, sier Bartnes.

Budsjettnemnda har heller ikke utviklet tall for referansebrukene. Det er dermed ikke grunnlag for å si noe om inntektsutviklingen ut fra verken størrelse, geografi eller produksjon.

- Det betyr at vi ikke får noen ny kunnskap om inntektsutviklingen i produksjoner eller etter geografi og størrelse. Det er viktig for oss å ha den kunnskapen. Vi er opptatt av å sikre et mangfold i jordbruket, og av å sikre inntektsgrunnlag for de ulike produksjonene. Dette er forhold vi fremdeles er opptatt av, sier Bartnes.

Inntektsnedgang fra 2018 til 2019

Årets grunnlag viser en inntektsnedgang for bonden fra 2018 til 2019 på over 6 prosent sammenliknet med 2018. Dette betyr, regnet per årsverk, at den enkelte bonde fikk 23.200 kroner mindre i vederlag til arbeid og egenkapital i 2019 enn året før. Det gir en inntekt på 353.800 kroner mot 377.000 kroner i 2018 når man legger normaliserte tall til grunn. Det er fremdeles en usikkerhet knyttet til dette tallgrunnlaget på grunn av tørken i 2018.

- Det er en svak inntektsutvikling, det bekrefter tendensen vi så i fjor, og det er i tillegg en noe sterkere nedgang fra 2018 til 2019. Oppsummert bekrefter dette en veldig dårlig inntektsutvikling fra 2015, sier Bartnes.