Norges Bondelag har invitert den nye regjeringen til en dialog om hvordan de overordna målene kan nås. Det er ikke til å stikke under en stol at regjeringsplattformen er et krevende utgangspunkt for å få dette til. Mange både i og utenfor næringa mener regjeringsplattformen i liten grad inviterer til å finne omforente løsninger.

Regjeringa Solberg vil ha en rekke reformer i landbrukspolitikken. Noen eksempler på dette er: forenkling av støttestrukturen, vridning av støtteordningene, gjennomgå produksjonsbegrensninger, gjøre landbruket mindre avhengig av overføringer og oppheve konsesjonsloven, boplikten, delingsforbudet og priskontroll. Norges Bondelag forutsetter at alle endringer som blir satt i verk, skjer etter en grundig faglig vurdering av konsekvensene opp mot de overordna målene. Vi forutsetter også at regjeringa legger stor vekt på dialog med næringa som har skoen på. Dette handler om levebrødet til 90.000 personer i næringskjeden. For bonden er gården både en næringsvei og boplass der det er lagt ned stor arbeidsinnsats og mye kapital.

Reformer må bygge på solid kunnskap. Departementene er regjeringas primære redskap for å skaffe dette til veie. For matproduksjon framover og alle de som er knyttet til næringa vil det være dramatisk om det blir gjennomført store reformer samtidig som departementets evne til leveranser svekkes. Et leveransedyktig Landbruks- og matdepartement og en statsråd som kan bringe nødvendig kunnskap inn i regjeringskollegiet, er avgjørende for å oppnå gode resultater av de varslede reformene.

Vi har store forventninger til at regjeringen ønsker et samarbeid med næringa. Regjeringserklæringen har gitt en krevende start, fortsettelsen har Solberg styringa på.

Les også artiklene: