Høy tillit til norske bønder kan gi medlemsvekst! Siden 1979 har Norges Bondelag målt oppslutningen om norsk landbruk. På spørsmålet ”er du for eller imot å opprettholde et jordbruk av minst samme omfang som i dag?” svarer nå hele 90% av Norges befolkning at de er for dette. Siden bunnoteringen på 65% i 1993 har aldri oppslutningen vært så stor som nå. Dette er det all grunn til å være stolte av, og dette gir oss et godt utgangspunkt til å verve medlemmer som ønsker å støtte opp om norsk matproduksjon.

Norges Bondelag er en organisasjon for aktive bønder som driver landbruksproduksjon. 60% av alle bønder som mottar produksjonstilskudd er medlemmer i Norges Bondelag. Noen er medlem i søsterorganisasjonen vår Norsk Bonde- og Småbrukarlag, men det er rundt 15000 bønder i Norge som ikke er medlem i en fagorganisasjon. Det gjør potensialet for verving av bønder og grunneiere stort.

For flere enn bøndene

Men Norges Bondelag er også en organisasjon for så mange flere en bøndene. Formålsparagrafen sier at vi har til formål å samle alle som er, eller kjenner seg knyttet til bondeyrket, fremme felles saker og ivareta bygdenes økonomiske, sosiale og kulturelle interesser. Denne formålsparagrafen gjør at vi har et medlemspotensial som er mye større enn oppslutningen på 61500 medlemmer skulle tilsi. Halvparten av dagens medlemmer er ikke aktive bønder, men andre som støtter vår flotte formålsparagraf. Den høye tilliten til norske bønder og ønsket om å opprettholde et landbruk i Norge, viser potensialet. Alle medlemmer er like verdifulle og har de samme rettigheter og plikter i organisasjonen.

Tørre å spørre

”Tørre å spørre” heter et prosjekt som har til formål å verve nye medlemmer og utvikle Norges Bondelag som en attraktiv medlemsorganisasjon. Vi vil i vervekampanjen spesielt fokusere på ungdommer og unge bønder. Gjennomsnittsalderen for innmelding i Bondelaget er på 40 år, og dette er altfor høyt. Framtidige bønder bør selvsagt være medlemmer i Norges Bondelag. Elever på naturbruksskoler, medlemmer i Norges Bygdeungdomslag og andre unge med interesse for bygda og landbruk, bør også få tilbud om medlemskap. Vi jobber nå med ei ungdomspakke med gode medlemsfordeler som skal gjøre medlemskapet mer attraktivt for ungdom. Det gjelder bare å få spurt dem om de vil være med! De beste ververne er engasjerte medlemmer og tillitsvalgte i Norges Bondelag. Å mobilisere disse til å verve, vil derfor være vesentlig. Er du ikke medlem? Meld deg inn og støtt norsk matproduksjon!

Er du alt medlem? Sørg for at vi får flere med oss gjennom å tørre å spørre! Det kan ikke skje noe verre enn at du får et nei.

Lykke til!

Her får du informasjon om medlemskap og innmelding.  

Her kan du lese mer om verving.