Hva er Nofence gjerdesystem?

Storsamfunnet har formulert klare målsettinger om økt beitebruk, med begrunnelse om økt matproduksjon på norske ressurser og økt dyrevelferd. I Landbruksmelding nr 9 (2011-1012) ”Velkommen til bords”, står det blant annet: “Det legges vekt på at næringen kontinuerlig må søke å forbedre driftsmåte og aktivt nyttiggjøre seg ny teknologi som bidrar til å effektivisere og dokumentere driften, redusere tapene og sikre dyrevelferden”. I tillegg er det viktig å bevare kulturlandskapet, og dyr og planter i tilknytning slike arealer. Men, til tross for gode målsettinger, går beitebruken i Norge ned. Nofence har som intensjon å øke andelen dyr på beite gjennom å gjøre beitebruk sikrere for dyra og enklere for bonden. Tidsbruk og kostnad i forbindelse med gjerding, dyreflytting, oppsyn og innsamling/sanking er stor, og er en utfordring for mange i en stadig mer presset hverdag. Løsningen vil frigjøre slik tid samt bidra til bedre/mer målrettet tilsyn. Vi mener bestemt at beitenæringen har et stort behov for nye tekniske løsninger som både vil lette arbeidet og redusere de store tapene. Det siste gjelder spesielt for sau.

Nofence kan på denne måten revolusjonere beitebruken. I tillegg til å fungere som effektivt gjerde, vil systemet også kunne tillegges mange viktige tilleggsfunksjoner. Kanskje kan det sammenlignes med overgangen fra fasttelefoner til dagens mobiltelefoner? Framtidens gjerde kan bli langt mer enn gjerde.

Produktet som er utviklet er en klave som settes på husdyr. Klaven inneholder GPS som gjør at den til enhver tid vet hvor i verden den befinner seg. I tilknytting til klaven utvikler vi et brukergrensesnitt for nettside, nettbrett og smarttelefon. Via brukergrensesnittene gis det tilgang til oppsett og overvåking av klavene.

Det usynlige gjerdet, Nofencebeite, registreres i et digitalt kart. Dette overføres deretter trådløst til de Nofenceklavene som velges. Når dette er gjort, starter gjerdefunksjonen så snart klaven er innenfor dette Nofencebeitet.  Når dyret som bærer klaven kommer til grensa, begynner klaven å lage en pipelyd. Pipelyden øker i intensitet helt til dyret går tilbake. Eller hvis dyret ikke har lært, til det kommer et elektrisk støt. Dersom dyret derimot reagerer på lyden med å snu og gå tilbake, stopper lyden. Det er en forutsetning at husdyrene lærer raskt hvordan de kan unngå strømstøtet. Så i stedet for å se strømgjerdet, hører de det.

Dersom dyret har sterk vilje til å krysse Nofencegrensen, gjentas lyd og strøm sekvensen opptil tre ganger. Hvis det skjer, er gjerdefunksjon avslåt helt til husdyret er tilbake innenfor Nofencegjerdet.

Registrering av Nofencebeitet gjøres enten vha. app på smarttelefon ved enten å gå i terrenget å registrere usynlige gjerdestolper eller å plassere «stolpene» i kartet på telefonen eller nettbrettet. Mellom hver slik usynlig gjerdestolpe, vil nofencegjerdet ligge. Avstanden mellom to stolper har ikke betydning. Etter registrering, overføres gjerdet trådløst til valgte nofenceklaver.

Hva skjer videre nå i Selbu?

Bondelaget ønsker å finne en forsøksspartner som kan gjennomføre utprøving av Nofence allerde i høst i Selbu, under kontrollerte omgivelser. Det søkes om offentlige midler til utprøving og uttesting om gjerdesystemet kan fungere på storfe. Senere, neste år eller i 2018 kan det bli aktuelt med en utprøving av Nofence i Roltdalen Beitelag sitt område. Målsettingen er at en del av de fysiske gjerdene skal kunne byttes ut med elektroniske gjerder.