Det er kun snakk om en bestandsregulering av kongeørn, sier nestleder i Sør-Trøndelag Bondelag, Kari Åker. Uttak av bare noen få kongeørn vil lette mye på rovdyrtrykket og forbedre situasjonen for både sauenæringa og reindriftsnæringa i området betraktelig.

Det er forsket i to år på hva som er årsak til at mange lam ble borte i Rødsjø beiteområde i Rissa på Fosen. En kom fram til at ørn er en vesentlig årsak til at lam blir borte på beite, sier rovdyransvarlig i Sør-Trøndelag Bondelag, Frank Røym. Han har god kontakt med beitebrukerne i området. En kan ikke fortsette å drive med så høye tapstall og med ørn hengende over beiteområdene, det går på dyrevelferden løs og er en stor psykisk belastning for beitebrukerne, sier Røym.

Les mer om forskningsprosjektet, "Rødsjøprosjektet" om mulige årsaker til tap av lam: Oppspist og borte på kort tid

I april sendte Sør-Trøndelag Bondelag og Sør-Trøndelag Sau og Geit et brev til Miljødirektoratet der vi krevde at det iverksettes bestandsregulerende tiltak av gaupe i Agdenes og bestandsregulerende tiltak av kongeørn i Rissa før årets beitesesong startet for fullt. Svar på henvendelsen er etterlyst, og i dag ble det på nytt sendt et brev til Miljødirektoratet der vi krever skriftlig svar. Beitesesongen er i full gang. Dette er områder det er kjent det kan oppstå store tap til rovdyr. Beitebrukerne har ikke tid til at det brukes lang behandlingstid i slike saker.

Stortinget diskuterer i dag saken fremmet av Senterpartiet som går på tiltak for å redusere rovdyrproblemene for sørsamisk reindriftsnæring. Fosenprosjektet ble også nevnt i Stortinget i dag som viktig kunnskapsgrunnlag. Så får vi se når de har diskutert ferdig om det blir en høring på en forsøksordning med bestandsregulering/skadefellingsordning eller et vedtak der det så snart som mulig kan skje at vi faktisk får en bestandsregulering. Torhild Aarbergsbotten, bildet til høyre, har i dag snakket godt om prosjektet som ble gjennomført på Fosen i Stortinget.