Det ble gjennomført fem dialogmøter der beitebruker kunne møte forvaltning. Disse ble holdt i Rissa, Orkdal, Selbu, Oppdal og på Støren. Størst oppmøte var det i Selbu og på Oppdal

Presentasjonene fra møtene finner dere i boksen relaterte lenker til høyre i artikkelen.

Forskrift for erstatning av husdyr drept av fredet rovvilt

Erstatningsordninga for husdyr drept av fredet rovvilt er utgangspunkt for mange spørsmål og diskusjoner. Saksbehandler har forskriften å forholde seg til. Finner en urimeligheter i den, må det tas opp og jobbes videre med av faglagene i landbruket. Ellers er det utrolig viktig å ta kontakt med saksbehandler, f.eks Kjell Vidar Seljevoll, når det dukker opp spørsmål, uklarheter og forskjeller.

Forvaltningsplan for store rovdyr

Forvaltningsplanen for store rovdyr region 6 (Midt-Norge) er det veldig greit for beitebrukerne å kjenne til. Nå er det satt i gang revisjonsarbeid på denne, og det handler om hvor en skal sette yngleområder for de store rovdyrene bjørn, jerv og gaupe og hvilke områder som skal være beiteprioriterte for noen av artene eller alle. Ulv har vi ikke bestandsmål for i Midt-Norge. Det handler om høy eller lav terskel for uttak av skadedyr, og hvordan kvoter for lisensjakt skal settes. Forvaltning av rovdyr er utrolig komplisert med mange detaljer, uttrykte både Anne Berit Skjerve Sæther og Gunnar Alstad som representerte Rovviltnemda på dialogmøtene.

Fra møtet på Oppdal 28. mars.

Skadedokumentasjon er SNOs oppgave

Frode Aalbu fra Statens Naturoppsyn, SNO, bidro på alle fem dialogmøtene. Det er viktig å vite hvor SNO hører hjemme i "rovviltkaoset". SNO er tilsynsorganet til Miljørdirektoratet og har bl.a ansvar for bestandsovervåkning. Oppdraget ved mistanke om rovviltskade er å bekrefte eller avkrefte om det er rovviltskade. De lokale rovviltkontakene skal opptre objektivt uansett hva annet de driver med og de gir en anbefaling. Regionansvarlig avgjør . All dokumentasjon skal være etterprøvbar. Det tas alltid bilder. Det er tre vurderingsgrader: Usikker, antatt og dokumentert. Observasjoner i området registreres også. Det er kjempeviktig at dyreeier er med på skadedokumentasjon slik at diskusjoner i etterkant unngås.

Forebyggende og konfliktdempende tiltak i beitenæringa

Forebyggende- og konfliktdempende tiltak er viktig skal vi klare å gjennomføre den todelte målsettinga i rovviltforliket. I tillegg til midler til organisert beitebruk og tiltak i beiteområdene brukes det penger på prosjekter som f.eks Scanlynx sitt prosjekt med utplassering av rundt 50 viltkameraer i snøfattige områder langs kysten. Disse er satt opp for å observere gaupe og registrere familiegrupper av gaupe. Eva D Alstad ønsker flere søknader på prosjekter á la tapsårsaksprosjektet i Rødsjø beiteområde i Rissa ("kongeørnprosjektet").  Kunnskap om tapsårsaker er viktig. Og søk med kadaverhund gir større resultat i å finne døde husdyr, så utdanning og trening av flere kadaverhundekvipasjer er også ønsket.

Fra møtet i Selbu 14. mars 2017.

Organisering av interkommunale skadefellingslag

På Selbu-møtet var Geir Morten Granmo fra det interkommunale skadefellingslaget med på møtet. Han administerer skadefellingslaget som nå dekker ni kommuner. Holtålen er vertskommune mens det er fellingsleder i hver kommune og åtte lag. Nesten 150 personer er involvert i opplegget. Det gjennomføres trening og hundeekvipasjer utdannes og trenes. Nå har det interkommunale skadefellingslaget tilgang til tre trenete hundeekvipasjer, men ønsker flere.

Vær med og registrere rovdyrobservasjoner!

For å ha oversikt over rovdyrbestandene er det kjempeviktig at observasjoner av gaupe, jerv, ulv og bjørn registreres: Scandobs.  Når det gjelder bjørn, er det kun DNA som gjelder. Så vær med og send inn skitprøver av bjørn, eller det du tror er bjørn hvis skitrusa ligner på noe som kan være fra bjørn.

Referater fra dialogmøtene rovdyrerstatninger og rovviltforvaltning mars 2017

Referat fra dialogmøte i Rissa 7. mars 2017

Referat fra dialogmøte i Orkdal 9. mars 2017

Referat fra dialogmøte i Selbu 14. mars 2017

Referat fra dialogmøte i Oppdal 28. mars 2017

Referat fra dialogmøte på Støren 30. mars 2017