Har du en god idé?
Har du en idé til et prosjekt eller et tiltak som kan komme flere bønder til gode? Da vil vi hjelpe deg med å sette ideen ut i livet.

Det er ingen begrensning på hvor stor sum du kan søke om - du kan ha små eller store ideer. Du kan søke om støtte til akkurat din eller deres idé, så lenge den bidrar til klimasmart landbruk, god dyrevelferd eller skadeforebygging til gode for flere.

Kurs og informasjon

Utvikling av informasjonsmateriell, kurs eller lignende som kan brukes til å bygge kunnskap, kompetanse og holdningsskapende arbeid. 

Analyser og kartlegginger

Kartlegginger, utredninger eller risiko- og sårbarhetsanalyser som bidrar til å øke kunnskap for et levedyktig og bærekraftig landbruk.

Nye tekniske løsninger

Testing og utvikling av nye tekniske løsninger som er aktuelle for landbruket.

Redusere skadeomfang

Tiltak som omfatter flere bønder for å hindre skadeomfanget av flom eller andre klimarelaterte hendelser i et område.

Innvilget kollektive tiltak Bærekraftfondet: 

Høst 2020      
Søker Tiltak/prosjekt Innvilget sum Kategori
Tine og NLR Klimakalkulatoren – kompetente rådgivere 566 000 Klima
Skarvvollene flomsikring og kanallag Forsterkning av flomvoll på Skarvvollene 200 000 Skadeforebygging
Norsk Landbruksrådgivning (NLR) Den gode hverdagen - en motivasjonsfilm om HMS i landbruket 150 000 Skadeforebygging
Bondelagets Servicekontor AS Bærekraftige landbruksbygg 500 000 Klima
Foreningen Norske Etologer Dyrevelferdskonferansen 2021 160 000 Dyrevelferd
Landbrukssenteret Blæstad / Hedmark Bondelag Blæstaddagen 2020, webinar om dyrevelferd 25 000 Dyrevelferd
Nord universitet FarmMERGE - sammenhengen mellom bondens helse og arbeidsmiljø, og dyrenes helse, produksjon og dyrevelferd 100 000 Dyrevelferd
Soknedal Bondelag Fagdag: Redusert jordarbeiding ved fornying og reparasjon av eng 25 000 Klima
Norges Bondelag  Forprosjekt - risiko- og sårbarhetsanalyse for landbruket  50 000 Skadeforebygging
Skogbrukets Kursinstitutt Kurs i praktisk bruk og forvaltning av skog i bratt og skredutsatt terreng, for forebygging av naturfarer 300 000 Skadeforebygging
Kvæfjord Miljøjord SA Produksjon av kompost fra landbruk og fiskeoppdrett 200 000 Klima
Rakkestad Næringsråd Skal Bare - Skadeforebyggende tiltak i Rakkestad 90 000 Skadeforebygging
Aremark Bondelag Pilotprosjekt Villsvin i Aremark 150 000 Skadeforebygging
Sirdal Bondelag Brannberedskap 250 000 Skadeforebygging
Sunndal Bondelag Tiltaksplan for flombygging langs Driva 187 500 Skadeforebygging
       
Vår 2021      
Søker Tiltak/prosjekt Innvilget sum Kategori
Soknedal Bondelag m/flere Markvandring: Redusert jordarbeiding ved fornying og reperasjon av eng 20 000 Klima
Ull-dorado Biogjødsel AS Ull-dorado biogjødsel AS 300 000 Klima
Ullern Flomsikringslag (Ullern Gård, Vesle Ullern Gård, Nordre Ullern Gård) Flomsikring langs Ullerevja 310 000 Skadeforebygging
Gjermund Skøien Varsi Nybygg fjøs med klimavennlige løsninger 250 000 Dyrvelferd
Lunner Bondelag HMS-dag 55 000 Skadeforebygging
Åmot Samdrift  Separering av husdyrgjødsel 150 000 Klima
Myhaug Gård v/Kurt Helleland Bygging av gjødselseparatorenhet for å fjerne Fosfor i Landbruket 50 000 Klima
Roar Svanem Svanem Biogass 200 000 Klima
Norsvin AS, Fatland AS, Prima Jæren AS, fylkeskommunen Rogaland og fylkeskommunen Vestland Prosjekt Friskere gris med SPF-Rogaland og Vestland 300 000 Klima/Dyrvelferd
Nome vgs. & N2 Applied Nome vgs. Avd. Søve - En naturbrukskole for fremtiden. Fase II- N2 Applied 350 000 Klima
Jordvern Møre og Romsdal Konferanse- Verdens jorddag 25 000 Klima
Skringsradioen AS Teknisk oppdatering av sikringsradioens infrastruktur 1 160 500 Skadeforebygging
Aremark Bondelag System for levering og gjenvinning av landbruksplast i Aremark 105 000 Klima
Norges Bondelag, avd. Vestland Vi rydder Vestland 100 000 Klima
Breim Bondelag Kartlegging av mulege mellomlager for biorest samt infrastruktur knytt til mulege lager 100 000 Klima
Norsk Landbruksrådgivning  Beste klimapraksis sau (NLR) 500 000 Klima
Anders Kirkeeide Kleppe & Dagfrid Sandal Bevare dyrka jord langs Stryneelva. Plastre med stein mot erosjon 350 000 Skadeforebygging
Jordbruksforlavtningen i Numedal Våraksjon landbruksplast Øvre Numedal 20 000 Klima
       
Høst 2021       
Søker Tiltak/prosjekt Innvilget sum Kategori
Sogn og Fjordane Landbruksselskap/ Vestland Landbruksselskap  Redusert klimaavtrykk frå vestlandsjordbruket -Klimaportal for bøndene i Vestland  12 000 Klima
Norsk landbruksrådgivning Østafjells  Målrettet beiting for bedre jord- og økosystemhelse 500 000 Klima
SmartSoil AS Nye smartgjødsler for bedre jordhelse og karbonlagring i landbruksjord 750 000 Klima
Trøndelag Bondelag  Sammen for dyra - Dyrevelferdsprosjektet 2022 – 2025 500 000 Dyrevelferd
Foreningen Norske Etologer Dyrevelferdskonferansen 2022 48 000 Dyrevelferd
Ytterøy Utmarkslag SA Droneprosjekt for å hindre lidelser på rådyrkje 25 000 Dyrevelferd 
Norges Bondelag  Klimasmarte spydspissbønder 250 000 Klima
Uldorado v/Karin Flatøy Svarstad Fra skrapull til biogjødsel 100 000 Klima
Skog og Skred AS Skjøtselsplan for skog som verner mot skred 54 000 Skadeforebygging
Omtre AS Ombrukskart: Gjenbruk av materialer i gamle låver i nye landbruksbygg 200 000 Klima
Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Utprøving av Jordscanner  100 000 Klima
Landbruksforvaltningen i Numedal v/Nore og Uvdal kommune Høstaksjon landbruksplast Øvre Numedal 10 000 Klima