Har du en god idé?
Har du en idé til et prosjekt eller et tiltak som kan komme flere bønder til gode? Da vil vi hjelpe deg med å sette ideen ut i livet.

Det er ingen begrensning på hvor stor sum du kan søke om - du kan ha små eller store ideer. Du kan søke om støtte til akkurat din eller deres idé, så lenge den bidrar til klimasmart landbruk, god dyrevelferd eller skadeforebygging til gode for flere.

Kurs og informasjon

Utvikling av informasjonsmateriell, kurs eller lignende som kan brukes til å bygge kunnskap, kompetanse og holdningsskapende arbeid. 

Analyser og kartlegginger

Kartlegginger, utredninger eller risiko- og sårbarhetsanalyser som bidrar til å øke kunnskap for et levedyktig og bærekraftig landbruk.

Nye tekniske løsninger

Testing og utvikling av nye tekniske løsninger som er aktuelle for landbruket.

Redusere skadeomfang

Tiltak som omfatter flere bønder for å hindre skadeomfanget av flom eller andre klimarelaterte hendelser i et område.

Innvilget kollektive tiltak Bærekraftfondet 2021: 

Søker

Prosjekttittel

Innvilget

Kategori

Sogn og Fjordane Landbruksselskap/

Vestland Landbruksselskap

Redusert klimaavtrykk frå vestlandsjordbruket -

Klimaportal for bøndene i Vestland

                                         12 000

Klima

Norsk landbruksrådgivning Østafjells

 

Målrettet beiting for bedre jord- og økosystemhelse

                                       500 000

Klima

SmartSoil AS

Nye smartgjødsler for bedre jordhelse og karbonlagring i landbruksjord

                                       750 000

Klima

Trøndelag Bondelag

Sammen for dyra - Dyrevelferdsprosjektet 2022 – 2025

                                       500 000

Dyrevelferd

Foreningen Norske Etologer

Dyrevelferdskonferansen 2022

                                         48 000

Dyrevelferd

Ytterøy Utmarkslag SA

 

Droneprosjekt for å hindre lidelser på rådyrkje

                                         25 000

 Dyrevelferd

Norges Bondelag

Klimasmarte spydspissbønder

                                       250 000

Klima

Uldorado v/Karin Flatøy Svarstad

Fra skrapull til biogjødsel

                                       100 000

Klima

Skog og Skred AS

Skjøtselsplan for skog som verner mot skred

                                         54 000

Skadeforebygging

Omtre AS

Gjenbruk av materialer i gamle låver i nye landbruksbygg

                                       200 000

Klima

Norsk Landbruksrådgiving Østafjells

Utprøving av Jordscanner

                                       100 000

Klima

Landbruksforvaltningen i Numedal v/Nore og Uvdal kommune

Høstaksjon landbruksplast Øvre Numedal

                                         10 000

Klima

Sum innvilget høst 2021

 

2 549 000