• Meld fra til lokalt landbrukskontor så fort som mulig ved mistanke om avlingssvikt. Noter hva som er gjort og dokumenter driftsopplegget i planteproduksjon. Ta gjerne bilder av skadene.
 • Avklar med landbrukskontoret dersom du mener det er arealer man ikke kan høste/ hvor høstekostnadene overstiger verdien på avlinga.
 • Har du mistanke om lave fôrverdier i grovfôret, dokumenter dette med fôranalyser for å få dekke noe av kvalitetstapet. Det må foreligge to representative fôranalyser pr. 200 da pr for å få rett til erstatning.
 • Bruk Norsk Landbruksrådgiving. De har rådgivningstilbud innen planteproduksjon, økonomi og HMS
 • Kontakt eventuelt regnskapsfører for å få økonomisk oversikt, og ved behov kontakt bank og leasingselskaper tidlig om likviditeten kan bli utfordra.
 • Forsikringen «Heldekning produksjon frilandskulturer» dekker halve egenandelen. Dvs. egenandelen er på 30 % av normal avling, og denne forsikringen reduserer egenandelen til det halve. Man kommer først i inngrep med denne ordningen når man har krav på offentlig erstatning. Statens erstatningssatser legges til grunn. Kontakt eventuelt ditt forsikringsselskap om du er usikker på hvilke forsikringsordninger du har på ditt bruk.
 • Fristen for å søke om avlingsskadeerstatning er 31. oktober. Skade må være meldt tidligere og dokumentasjon må vedlegges.
 • Husdyrprodusenter må vurdere å justere fôrplaner og eventuelt bruke fôringsrådgiver.
 • Kornprodusenter må passe på å ikke spre floghavre.

 

Salg av grovfôr og bruk av halm som fôr

 • Hvis du ønsker å kjøpe fôr, kan du kontakte andre fôrprodusenter og kornprodusenter for alternativt fôr eller halm. Tenk på halmen eller «avfallet» fra grøntsektoren som en ressurs.
 • Gjør konkrete avtaler, helst skriftlig, med avtalte priser, mengder og kvalitet. Avklar hvem som fjerner halm/annet fôr.
 • Vurder om det kan være aktuelt å gjøre kollektive avtaler og frakte ei presse til kornområdene for å øke kapasiteten og berge halmen.
 • Er det aktuelt med ammoniakkbehandling på Østlandet se: http://www.ammoniakkbehandling.no/
 • Er du husdyrprodusent og usikker på hvor mye halm du trenger? Her er et par tommelfingerregler: En rundball grovôr tilsvarer ca 1,5 rundball halm. Du kan beregne ca 4 kg ammoniakkbehandlet halm per ungdyr per dag.