Produsenter som har fått ødelagte kornåkre og kan dokumentere dette, har rett til erstatning for avlingssvikt i kornproduksjon, og de vil kunne få arealtilskudd for korn. For å motta produksjonstilskudd må foretaket drive «vanlig jordbruksproduksjon». I en situasjon med tørke opplyser Landbruksdirektoratet om at det vil avgjørende være hvorvidt produsenten «driver vanlig», altså utfører de normale arbeidsoppgavene og gjør det som objektivt sett kan oppfattes som en forsvarlig og god drift utfra et landbruksfaglig ståsted. Det vil si at hvis foretaket gjør det som kan forventes i løpet av vekstsesongen, vil de kunne få tilskudd for veksten de har sådd, til tross at avlingene er skadet av tørke eller foretaket eksempelvis har høstet kornet som grovfôr.

Bønder som har kornarealer som er bekreftet totaltapt på grunn av for eksempel tørke, og har sådd korn på nytt eller sådd en annen vekst, kan søke om erstatning for avlingssvikt i kornproduksjon. God egen dokumentasjon og bekreftelse fra kommunen eller landbruksrådgivningen, må legges ved søknaden. Oppnådd avling på ny vekst trekkes fra erstatningssummen.