For bruk med husdyr er det fastsatte normer for antall fôrenheter pr dekar. Dersom du er mer enn 30 prosent under normen vil du være berettiga erstatning.

Se paragraf 14 for normer: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-09-15-1054?q=avlingssvikt

For å beregne avlingsskadeerstatning i grovfôr på foretak med husdyr er det oppnådd avling på grovfôrarealet i skadeårets som skal danne grunnlag for beregning av erstatning.

Med oppnådd avling menes:

•      All høsting av fôr på grovfôrarealet

•      Beiting

•      Antall dekar grovfôrareal i året med avlingsskade hentes fra søknad om produksjonstilskudd.

NB!

Det er viktig å nå dokumentere hva som er høsta, antall dyr og lengde på beitingen og hva som eventuelt brukes til fôr allerede i sesongen. Dokumenter også innkjøpt fôr (dette skal holdes utenom når fôrlageret.måles opp).