Program for hele årsmøteuka

 • Mandag 4. juni kl 16-18             Møte i arbeidsutvalget
 • Tirsdag 5. juni kl  9-11               Styremøte
 • Tirsdag 5. juni kl 13-17              Representantskapsmøte  
 • Onsdag 6. juni kl 8.30-18.00      Årsmøte
 • Torsdag 7. juni kl 8.30-16.30      Årsmøte
   

Praktiske opplysninger

 

Forslag til saksliste for årsmøtet

Sak 1               Navneopprop

Sak 2               Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 3               Valg av to representanter til å undertegneprotokollen sammen med ordføreren

Sak 4               Åpent eller lukket møte

Sak 5               Leders tale

                        Generaldebatt

Sak 6               Norges Bondelags Årsmelding 2017

Sak 7               Styrets beretning – konsernregnskap for Norges Bondelags for 2017.
                        Melding fra revisor.

Sak 8               Rammebudsjett og kontingent til Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor AS for 2019
                         Vedlegg: Rammebudsjett og grunnlagsdata for kontingent.

Sak 9               Aktuell debatt                

Sak 10             Innkomne saker

  Innkommet sak fra Telemark Bondelag: Produksjonsregulering i svineproduksjon
  Styrets innstilling til representantskapet og årsmøtet

Sak 11             Valg av revisor for 2018 og fastsetting av revisors godtgjørelse

Sak 12             Valg av styret i Norges Bondelag: Valgnemdas innstilling til Norges Bondealgs årsmøte 2018 
                         CV for styremedlemmer på valg 2018

 1. Leder

 2. 1. nestleder

 3. 2. nestleder

 4. 3 styremedlemmer

 5. 3 varamedlemmer i nummerorden til styret

Sak 13             Valg av ordfører i Norges Bondelag:

 1. Ordfører

 2. Varaordfører

 3. 2 varamedlemmer i nummerorden

Sak 14             Valg av leder og nestleder, samt medlemmer i Valgnemnda 2019

                        (Medlemmer etter forslag fra fylkeslagene)

Sak 15             Fastsetting av godtgjøring for 2018/2019

A. GODTGJØRING

 1. Leder

 2. 1. nestleder

 3. 2. nestleder

 4. 3 styremedlemmer

 5. 3 varamedlemmer i nummerorden til styret

B. REISE- OG KOSTGODTGJØRING FOR 2018/2019

 1. Medlemmer av styre, representantskap og medlemmer av årsmøtet 2019.

 2. Fylkesstyret

 

Samlet fil: Alle dokumenter til årsmøtet

Protokoll fra årsmøtet 2018