Les: Protokoll fra årsmøte i Norges Bondelag 14.-15. juni 2017

Informasjon, sakliste og sakspapirer til årsmøtet finnes nedenfor.
                                     

Program for hele årsmøteuka

 • Mandag 12. juni kl 16-18             Møte i arbeidsutvalget
 • Tirsdag 13. juni kl  9-11               Styremøte
 • Tirsdag 13. juni kl 13-17              Representantskapsmøte  
 • Onsdag 14. juni kl 8.30-17.15          Årsmøte
 • Torsdag 15. juni kl 8.30-16.30     Årsmøte

Praktiske opplysninger

Forslag til sakliste for årsmøte i 2017

Sakspapirer vil bli lenket opp til den enkelte sak nedenfor.

Sak 1               Navneopprop

Sak 2               Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 3               Valg av to representanter til å undertegne protokollen sammen med ordføreren

Sak 4               Åpent eller lukket møte

Sak 5               Leders tale

                        Generaldebatt

Sak 6            Norges Bondelags årsmelding 2016

Vedlegg: Norges Bondelags årsmelding 2016

Sak 7              Styrets beretning – konsernregnskap for Norges Bondelags for 2015. Melding fra revisor.

Sak 8             Rammebudsjett og kontingent til Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor AS for 2018

 Vedlegg: Rammebudsjett og grunnlagsdata for kontingent

Sak 9               Lovendringer

Sak 10           Instruks for valgnemnda

Vedlegg: Regler og instruks for valgnemda i Norges Bondelag

Sak 11           Tema: Valg

Tiltak og aktivitet fram mot valget 2017

Sak 12            Innkomne saker

Sak 13             Valg av revisor for 2017 og fastsetting av revisors godtgjørelse

Sak 14             Valg av styret i Norges Bondelag

 Valgkomiteens innstilling
 På valg 2016

 1. Leder
 2. 1. nestleder
 3. 2. nestleder
 4. 4 styremedlemmer
 5. 3 varamedlemmer i nummerorden til styret

Sak 14             Valg av ordfører i Norges Bondelag:

 1. Ordfører
 2. Varaordfører
 3. 2 varamedlemmer i nummerorden

Sak 15             Valg av leder og nestleder, samt medlemmer i Valgnemnda 2018

Sak 16             Fastsetting av godtgjøring for 2017/2018

           A. GODTGJØRING

 1. Leder
 2. 1. nestleder
 3. 2. nestleder
 4. Øvrige styremedlemmer
 5. Ordfører
 6. Fylkesledere
 7. Godtgjørelse for teletjenester

B. REISE- OG KOSTGODTGJØRING FOR 2017/2018

 1. Medlemmer av styre, representantskap og medlemmer av årsmøtet 2018.
 2. Fylkesledere

Samlet fil: Alle dokumenter til årsmøte

Kontaktpersoner i Norges Bondelag: Åse Berit Valle og Gunn Mari Galleberg