Forslag til timeplan for årsmøteuka
Forslag til timeplan for representantskapsmøte
Forslag til forretningsforden for representantskapet
Forslag til forretningsorden for årsmøtet
Informasjon om utbetaling av reiseregninger og reiseregningsskjema
Program årsmøte
Deltagerliste representantskapsmøte
Deltagerliste årsmøte
Brukerveiledning SmartVote

 

 

Sakspapirer til årsmøte

 


Saksliste for Norges Bondelags representantskap og årsmøte 2022

Forslag til saksliste for representantskapsmøte

 

Sak 1               Navneopprop

Sak 2               Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 3              Valg av to representanter til å undertegne protokollen sammen med ordføreren

Sak 4              Rammebudsjett og kontingent til Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor AS
                        for 2023.


                        Representantskapet innstiller til årsmøtet.
                        Vedlegg:
                        Finansbudsjett
                        Driftsbudsjett
                        Grunnlagsdata for kontingent

 

Sak 5               Jordbruksforhandlingene 2022 og landbrukspolitisk arbeid framover

Sak 6              Innkomne saker til behandling i årsmøtet.
                        Sak fra Agder Bondelag
                        Sak fra Rogaland Bondelag

                        -Styrets innstilling til sak fra Agder og Rogaland Bondelag
                         Vedlegg - Soneinndeling

                        Sak fra Akershus Bondelag
                         - Styrets innstilling

                         Representantskapet innstiller til årsmøtet.

Sak 7               Innkomne saker til behandling i representantskapet

Sak 8              Åpent eller lukket møte.
                        Representantskapet innstiller til årsmøtet.


Forslag til saksliste for årsmøtet

Sak 1               Navneopprop

Sak 2              Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 3              Valg av to representanter til å undertegne protokollen sammen med ordføreren

Sak 4              Åpent eller lukket møte

Sak 5              Leders tale

                        Generaldebatt

Sak 6              Norges Bondelags Årsmelding 2021
                       Årsmelding Norges Bondelag 2021 i pdf

Sak 7               Styrets beretning – konsernregnskap for Norges Bondelags for 2021. Melding fra revisor.

Sak 8              Rammebudsjett og kontingent til Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor

                         Representantskapets innstilling NB! Oppdatert etter representantskapsmøte

                       Finansbudsjett
                       Driftsbudsjett
                       Grunnlagsdata for kontingent


Sak 9              Temadebatt

Sak 10            Innkomne saker
                        Sak fra Agder Bondelag 
                        Sak fra Rogaland Bondelag


                       Representantskapets innstilling NB! Oppdatert etter representantskapsmøtet
                                   Vedlegg - Soneinndeling

                       Revidert forslag fra Rogaland Bondelag og Agder Bondelag
 


                      Sak fra Akershus Bondelag
                     -  Representantskapets innstilling

 

Sak 11             Valg av revisor for 2022 og fastsetting av revisors godtgjørelse

Sak 12            Valg av styret i Norges Bondelag:
                        Valgnemndas innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2022
                      CV innstilte styremedlemmer
                      Se videopresentasjon av kandidatene i denne saken. 

 1. Leder
 2. 1. nestleder
 3. 2. nestleder
 4. 3 styremedlemmer
 5. 3 varamedlemmer i nummerorden til styret

Sak 13             Valg av ordfører i Norges Bondelag:

 1. Ordfører
 2. Varaordfører
 3. 2 varamedlemmer i nummerorden

Sak 14             Valg av leder og nestleder, samt medlemmer i Valgnemnda 2023
                        (Medlemmer etter forslag fra fylkeslagene)

Sak 15             Fastsetting av godtgjøring for 2022/2023

A. GODTGJØRING

   1. Leder
   2. 1. nestleder
   3. 2. nestleder
   4. Øvrige styremedlemmer
   5. Ordfører
   6. Fylkesledere
   7. Godtgjørelse for teletjenester

B. REISE- OG KOSTGODTGJØRING FOR 2022/2023

 1. Medlemmer av styre, representantskap og medlemmer av årsmøtet 2022.
 2. Fylkesledere

 

Saksutredning

Representantskapsmøte og årsmøte i Norges Bondelag holdes tirsdag 14. juni til torsdag 16. juni 2022 på Scandic Lillehammer, Lillehammer.

Etter Norges Bondelags lover blir frist for å fremme saker til representantskapet tirsdag 24. mai 2022. Frist for å fremme saker til årsmøtet blir onsdag 20. april 2022.

Innenfor de vedtektsbestemte sakene legges det fram konsernregnskap for Norges Bondelag, som innebefatter regnskap for både Norges Bondelag og for Bondelagets Servicekontor A/S.

Hovedspørsmålene i den dagsaktuelle landbrukspolitikken drøftes i leders tale og generaldebatten. I leders tale og generaldebatten kan styret fremme konkrete politiske saker overfor årsmøtet, og diskutere og avklarer prinsipielle standpunkter for Norges Bondelag.

Årsmøte nedsetter alltid en resolusjonskomite, som samler seg om viktige prioriteringer fra generaldebatten. Resolusjonene er uten mottaker, men er viktig for å synliggjøre årsmøtets standpunkt.


Årsmøtets gjennomføring

 • Generaldebatten

Etter leders tale starter generaldebatten som er årsmøteutsendingenes arena. Det vil bli åpnet for tegning av 2 innlegg pr fylke med 3 minutters varighet. Tema for innlegg meldes inn på forhånd. I tillegg vil samarbeidende organisasjoner og styret få mulighet til å tegne seg. Deretter vil det bli åpnet for fri debatt med 2 minutters innlegg.

 

Rutiner og retningslinjer

Norges Bondelag skal være en attraktiv organisasjon å være medlem av, tillitsvalgt eller ansatt i. Vi arbeider for verdier som åpenhet, ærlighet, pålitelighet, lojalitet, og at man skal behandle andre slik man selv ønsker å bli behandlet. Vi ønsker at også årets årsmøte preges av dette.

Norges Bondelags etiske retningslinjer for ansatte og tillitsvalgte

Rutine for varsling om utilbørlig atferd og seksuell trakassering i Norges Bondelag

 

Samlefil: Alle dokumenter til representantskapsmøtet 

Samlefil: Alle dokumenter til årsmøtet (Uten årsmelding og CVer)