Regionreformen og ny inndeling av fylkene i Norge får også innvirkning på Norges Bondelags arbeid. Derfor har også Bondelaget sett på sin fylkesinndeling. En prosess i organisasjonen det siste halvannet året ligger til grunn for forslagene som ble vedtatt i dag.

- Mål for prosessen er å sikre et kraftfullt Bondelag for framtida, og en struktur på organisasjonen som er hensiktsmessig for næringspolitisk arbeid samtidig som organisasjonen ivaretas, sa Lars Petter Bartnes i sin innledning.

Dette er den største organisasjonsendringen i Bondelaget på kanskje 70 år. – Vi skal ha respekt for hva det innebærer, for tillitsvalgte og ikke minst ansatte, sa Bartnes.

Styret innstilte på at Bondelagets fylker følger den samme inndelingen som landets storfylker. Det innebærer

  • Troms og Finnmark slås sammen
  • et samlet Trøndelag
  • Oppland og Hedmark blir Innlandet
  • Buskerud, Østfold og Akershus blir Viken
  • Hordaland og Sogn og Fjordane blir Vestland
  • Vestfold og Telemark slås sammen
  • et samlet Agder
  • Nordland, Rogaland og Møre og Romsdal får ingen endringer

Sammenslåingen kan skje når som helst mellom januar 2020 og april 2022.

Det var temperatur i debatten og flere endringsforslag ble presentert i møtet. Aslak Snarteland fra Telemark Bondelag tok til orde for å utsette hele prosessen og starte den på nytt. Dette forslaget fikk ikke flertall.

På vegne av Sogn og Fjordane, Akershus og Østfold presenterte Anders Felde et forslag om at ingen fylkeslag kan tvinges til å slas sammen mot årsmøtet i fylkeslagets vilje. Disse tre fylkene har vedtak i sine fylkesårsmøter som er imot fylkessammenslåingen. Dette forslaget falt i avstemmingen.

Representantskapets sammensetning

Når antall fylker endres, kan det også påvirke sammensetningen av representantskapet i Norges Bondelag. I dag utgjør styret, fylkesledere og styreledere i samvirkeorganisasjonene representantskapet. Når fylkeslederne blir færre, endres balansen i representantskapet. Styrets innstilling var at representantskapets sammensetning ikke endres nå, men tas opp til vurdering innen årsmøtet 2022. Dette ble også vedtatt. Det var forslag om annen representasjon basert på de nye fylkene eller på medlemstall.