Årsmøtet i Norges Bondelag er i gang på Lillehammer, med 300 delegater og gjester i salen. Årsmøtet startet med leders tale, hvor Bartnes var innom en bredde av tema som er viktig for bonden og bondelaget.

Les hele talen her.

- Vi har 3000 tillitsvalgte, 500 lokallag og stor aktivitet over hele landet. Verdien av dette kan nesten ikke beskrives. Det er dette som gjør oss unike og sterke! Det er kvardagsbondelaget som er viktig for folk flest, og som er nærmest medlemmene våre. Dette gjør meg utrolig stolt, sa Bartnes.

Klimadebatten går høyt om dagen og bøndene blir utfordret på alt fra hva vi skal produsere til hvordan vi skal produsere det.

- Det er sånn at matproduksjon fører til klimagassutslipp, det er ikke til å komme utenom. Det skal vi jobbe for å redusere. Vi må ha mat også i framtida, og vi skal produsere den i hele Norge. Derfor har vi engasjert oss i klimadebatten, sa Bartnes og slo fast at vår næring er en av få næringer som bidrar til å binde karbon. Vi er en del av selve løsningen!

Bondelagslederen tok opp næringsforbudet Stortinget har vedtatt for pelsdyrbøndene, og at erstatningen som er foreslått er for lav. - Utfallet i denne saken er viktig for alle næringsdrivende i Norge, det angår ikke kun pelsdyrbøndene. Det handler om mye mer, både om hvordan demokratiet fungerer og om næringslivets rettsvern. Et næringsforbud for pels kan sette en alvorlig presedens for andre næringer. Norges Bondelag vil jobbe for at dette aldri kan skje igjen. Det må legges føringer for at prinsipielle næringsforbud må vedtas av to Storting, sa Bartnes.

Siden forrige årsmøtet har vi fått en flertallsregjering, og KrF i Landbruks- og matdepartementet ga oss forventninger inn i årets jordbruksforhandlinger. - Det var på ingen måte gitt at det skulle bli noen avtale i år. Avstanden var stor og forhandlingene ble tøffe, oppsummerte Bartnes.

Bartnes tok også opp utfordringen næringa har med å nedjustere melkeproduksjonen når eksportstøtten til Jarlsbergost faller bort. - Melkeproduksjon med små og store gårder er en bærebjelke i distriktslandbruket, og bidrar til stor aktivitet gjennom hele året, landet rundt. Derfor er det viktig for oss at melkeproduksjonen reduseres relativt like mye i de ulike melkekvoteregionene, slik at vi unngår at noen regioner tømmes for melk. For oss er det om å gjøre å finne den løsningen som smerter minst, sa Bartnes.