Forslag til saksliste for årsmøtet

Sak 1               Navneopprop

 

Sak 2               Godkjenning av innkalling og saksliste

 

Sak 3               Valg av to representanter til å undertegneprotokollen sammen med ordføreren

 

Sak 4               Åpent eller lukket møte

 

Sak 5               Leders tale

                         Generaldebatt

 

Sak 6               Norges Bondelags Årsmelding 2018

 

Sak 7               Styrets beretning – konsernregnskap for Norges Bondelag for 2018.
                          Melding fra revisor. Saksdokumentene finnes i årsmeldinga fom s. 51.

 

Sak 8               Rammebudsjett og kontingent til Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor AS                                 for 2020
                          Vedlegg: Rammebudsjett og grunnlagsdata for kontingent.Sak 9               Organisasjonsprosessen                

                          Vedlegg: Organisasjonsutvalgets rapport del II - fylkeslagenes uttalelser

                                            Notat: Organisasjonsutvikling 2020 - Vi bygger Bondelaget

 

Sak 10             Lovendringer

                          Vedlegg: Gjeldende lovtekst og forslag til ny lovtekst 

                                             Forslag til lovendringer fra Oppland Bondelag

                                             Lover for Norges Bondelag med foreslåtte endringer 

 

Sak 11             Innkomne saker

                        Innkommet sak fra Oppland Bondelag: Regiontilhørighet for Lunner og Jevnaker Bondelag

                        Styrets innstilling til representantskapet og årsmøtet

                        Innkommet sak fra Telemark Bondelag: Omsetning og leie av mjølkekvoter

                        Styrets innstilling til representantskapet og årsmøtet

 

Sak 12             Valg av revisor for 2019 og fastsetting av revisors godtgjørelse

                         Vedlegg: Valgnemnda og vurdering av tillitsvalgtes økonomiske rammer ved ny fylkesinndeling

Sak 13             Valg av styret i Norges Bondelag

                           Vedlegg: CV for styremedlemmer på valg 2019

                          a) Leder

                          b) 1. nestleder

                          c) 2. nestleder

                          d) 4 styremedlemmer

                          e) 3 varamedlemmer i nummerorden til styret

 

Sak 14             Valg av ordfører i Norges Bondelag:

                           a) Ordfører

                           b) Varaordfører

                           c) 2 varamedlemmer i nummerorden

 

Sak 15             Valg av leder og nestleder, samt medlemmer i Valgnemnda 2020

                          (Medlemmer etter forslag fra fylkeslagene)

 

Sak 16             Fastsetting av godtgjøring for 2019/2020

 

                         A. GODTGJØRING

                         1) Leder

                         2) 1. nestleder

                         3) 2. nestleder

                         4) Øvrige styremedlemmer

                         5) Ordfører

                         6) Fylkesledere (evt. nestledere) Ref. sak om valgnemnd

                         7) Godtgjørelse for teletjenester

 

                         B. REISE- OG KOSTGODTGJØRING FOR 2019/2020

                         1) Medlemmer av styre, representantskap og medlemmer av årsmøtet 2020

                         2) Fylkesstyret

 

Samlefil: Alle dokumenter til årsmøtet (uten årsmelding og regnskap for 2018)

Protokoll fra årsmøtet