Bonden treng meir føreseielege rammevilkår

  • Tips en venn om denne siden

Resolusjon fra Bondelagets årsmøte, samlet 5.-6. juni 2019 på Lillehammer.

På kort tid har landbruket i Noreg vore utsett for fleire politiske vedtak med store langsiktige konsekvensar. Dette har ført bonden inn i ein utrygg situasjon .

Etter å ha vedteke berekraftig utvikling av pelsdyrnæringa i 2017, fremjar regjeringa no forslag om å forby næringa. Regjeringa har ved fleire høve latt vere å følgje opp breie stortingsforlik om rovviltforvaltinga. Fjerning av eksportstøtte kan føre til at næringa no må redusere produksjonen med om lag 100 millionar liter mjølk. Jordbruksoppgjeret i 2014  la grunnlag for store strukturelle endringar i norsk landbruk, noko som sette familiejordbruket under press.

For bonden gjev desse døma utfordringar på fleire område, som langsiktig planlegging og investeringar i drifta, ubalanse i marknaden og svekt økonomi.  Årsmøtet i Norges Bondelag er bekymra for konsekvensen for kvar enkelt bonde, totalbelastinga for næringa, og svekt rekruttering.  

Årsmøtet i Norges Bondelag aksepterer ikkje at det vert lagt ned forbod mot ei etablert næring som produserer ei lovleg vare. Om staten likevel tek seg til rette, må ein leggje ekspropriasjonsrettslege prinsipp til grunn. Vi forventar at politikarane sikrar landbruk over heile landet med  føreseielege og gode rammevilkår.

Valgt ledertrio på årsmøte 2019

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 5. og 6. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

- Jeg har kommet hjem

Jordbruksoppgjøret, klimaforhandlinger og tilliten til Mattilsynet var blant temaene da landbruks- og matminister, Olaug Bollestad, talte til årsmøtet.

Hyller hverdagsbondelaget

- Det er verdien av aktiviteten i 500 lokallag landet over som gjør oss unike og sterke, sa Lars Petter Bartnes i leders tale til årsmøtet. Les hele talen her.

Dette er årsmøtet i Norges Bondelag

Onsdag 5. juni avholdes det 123 årsmøtet i Norges Bondelag på Scandic Lillehammer hotell. Årsmøtet er den høyest bestemmende myndighet i Norges Bondelag og avholdes én gang i året.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere