Les: Protokoll fra årsmøte i Norges Bondelag 8. - 9. juni 2016

Informasjon, sakliste og sakspapirer til årsmøtet finnes nedenfor.

Program for hele årsmøteuka

 • Mandag 6. juni kl 16-18            Møte i arbeidsutvalget
 • Tirsdag 7. juni kl 9-11               Styremøte
 • Tirsdag 7 juni kl 13-17              Representantskapsmøte                                                                 - Les mer: Representantskapsmøte 7. juni 2016                   
 • Onsdag 8. juni kl 8.30-18          Årsmøte
 • Torsdag 9. juni kl 8.30-16.30     Årsmøte

Praktiske opplysninger

Forslag til sakliste for årsmøte i 2016

Sakspapirer vil bli lenket opp til den enkelte sak nedenfor.

Sak 1               Navneopprop

Sak 2               Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 3               Valg av to representanter til å undertegne protokollen sammen med ordføreren

Sak 4               Åpent eller lukket møte

Sak 5               Leders tale

                        Generaldebatt

Sak 6              Norges Bondelags årsmelding 2015
                       Vedlegg: Årsmelding 2015

Sak 7               Styrets beretning – konsernregnskap for Norges Bondelags for 2015. Melding fra revisor.

Sak 8               Rammebudsjett og kontingent til Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor AS for 2017
                        Vedlegg: Rammebudsjett og Grunnlagsdata for kontingent 

Sak 9               Lovendringer

                        - Endring av Norges Bondelags lover - representantskapets innstilling overfor årsmøtet

                        - Sak frå Eidsdal og Norddal Bondelag om vedtektsendring 

                        - Lover for Norges Bondelag - med forslag til tillegg

Sak 10             Næringspolitisk program 2016 - 2020
                       Vedlegg: Utkast til Næringspolitisk program 2016-2020

Sak 11             Innkomne saker

Sak 12             Valg av revisor for 2016 og fastsetting av revisors godtgjørelse

Sak 13             Valg av styret i Norges Bondelag:

       Valgkomiteens innstilling
       På valg 2016

 1. Leder
 2. 1. nestleder
 3. 2. nestleder
 4. 3 styremedlemmer
 5. 3 varamedlemmer i nummerorden til styret

Sak 14             Valg av ordfører i Norges Bondelag:

 1. Ordfører
 2. Varaordfører
 3. 2 varamedlemmer i nummerorden

Sak 15             Valg av leder og nestleder, samt medlemmer i Valgnemnda 2017
                       

                        (Medlemmer etter forslag fra fylkeslagene)

Sak 16             Fastsetting av godtgjøring for 2016/2017

           A. GODTGJØRING

 1. Leder
 2. 1. nestleder
 3. 2. nestleder
 4. Øvrige styremedlemmer
 5. Ordfører
 6. Fylkesledere
 7. Godtgjørelse for teletjenester

B. REISE- OG KOSTGODTGJØRING FOR 2016/2017

 1. Medlemmer av styre, representantskap og medlemmer av årsmøtet 2017.
 2. Fylkesledere

 

Kontaktpersoner i Norges Bondelag: Åse Berit Valle og Gunn Mari Galleberg