Protokoll fra Representantskapsmøte 3. juni 2014

 

Forhåndsinformasjon og dokumenter:

Forslag til timeplan og forretningsorden for representantskapet:

Forslag til saksliste for representantskapet

Sak 1 Navneopprop

Sak 2 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 3 Valg av to representanter til å undertegne protokollen sammen med ordføreren

Sak 4 Rammebudsjett og kontingent til Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor AS for 2015. Representantskapet innstiller til årsmøtet.

Sak 5 Jordbruksforhandlingene 2014 og utfordringene framover.

Sak 6 Innkomne saker til behandling i årsmøtet. Representantskapet innstiller til årsmøtet.

Sak 7 Innkomne saker til behandling i representantskapet

Sak 8 a) Framlegging av kontrollkomiteen i Norges Bondelags aksjonsfonds beretning

Sak 9 Åpent eller lukket møte. Representantskapet innstiller til årsmøtet.

 

Kontaktpersoner i Norges Bondelag: Åse Berit Valle og Gunn Mari Galleberg