Når vi sier at det er kompetanse som skal drive frem denne økningen snakker vi ikke først og fremst om å ta høyere utdanning og fagbrev. Men en bevisstgjøring og erkjennelse av at landbruk er kunnskapskrevende, og vil kreve en større innsats på kurstilbudssiden og rådgiversiden for å drive optimalt og agronomisk godt.

Kompetanse kan skaffes på mange vis; enten gjennom enkeltrådgivningen, lesning av fagartikler, deltagelse på kurs og gjennom erfaringsutveksling i ulike møteplassfora.

Arbeidet som skjer i prosjektet Kompetanseløft Trøndersk landbruk skal være med å bidra til styrking av alle slike tilbud. Alle aktørene i landbruket er med i prosjektet. Det forplikter hver enkelt rådgiver i alle organisasjonene å tenke kompetanse, og kompetanseoverføring i møte med hverandre, ogi møte med bonden som næringsutøver.

I tillegg skal vi motivere og bidra til å hjelpe til der det er ønskelig å styrke møteplasstilbudet utfra hva som lokalt er ønska satsingsområder. Dette vil i første omgang skje i regiongruppemøtene som skal kjøres i begge Trøndelagsfylkene. Nord-Trøndelag er først ute med regiongruppemøter nå i oktober. Et fellesmøte mellom lokallagene og landbruksforvaltninga, mens i Sør-Trøndelag vil det bli tilsvarende regionmøter i slutten av januar.

I forkant er det utarbeidet informasjonsflyere om prosjektet.

Infoflyer lokalpolitikere og kommunal forvaltning

Infoflyer faglag

I slutten av september skal det også være klart et tipshefte som skal brukes som ei arbeidsbok på bl.a regionsamlingene. Her vil det bli gitt eksempler på kompetansehevende møteplasser som arrangeres i dag, samt at rådgiverapparatet med flere sier noe om hvordan de kan brukes i slike sammenhenger.