I løpet av planprosessen har kommunen kommet fram til flere mulige alternativer, og flere av disse vil føre til nedbygging av matjord. Bondelaga sier i høringsutalelsen at ”alternativene som berører dyrka mark er i våre helt uaktuelle som skoletomter”.

Også kommunens landbrukskontor stiller seg negative til å bygge den nye skolen på dyrka mark, og anbefaler heller å bygge på fjellgrunn i Lunderåsen.

Vi håper Sørum kommune velger å spare matjorda, en allerede minkende ressurs.