Jeg vil i dag snakke om to ting som vi i Akershus og Østfold BU ser på som svært viktig for å nå målene som er satt i landbruksmeldinga.

 Vi som vokser opp her vet at vi bor i det største pressområdet i landet hva gjelder utbygging og befolkningsvekst, og vi vet at det er akkurat her at forutsetningene for å produsere korn er aller best. Om det faktisk finnes arealer å produsere mat på i framtida er et av spørsmålene unge bønder i regionen stiller seg når de skal ta over gard.

Sammen med noen andre ungdommer fra Romerike møtte jeg samferdselsminister Kleppa for et par uker siden, der nettopp dette var tema. Ministeren syns det var spennende å møte ungdommer som tenker framtidsretta og langsiktig.Jeg tenker ikke fem, ti eller femten år fram i tid. Jeg tenker hundre.Vi i bygdeungdomslaget skulle virkelig ønske at fremtidens politikere skal kunne titte tilbake på planer og beslutninger gjort i årene fremover – og tenke at på denne tida ble de virkelig viktige og store avgjørelser tatt på rette måten – og at de vil takke oss for det!

Så Jegstad – som snakka så varmt om jordvern. Du har hatt muligheten til å sette ned foten i flere saker. Blir IKEA bygget på fjell i Vestby?

 

Matproduksjon er ikke for amatører. Det kan vi vel alle være enige om. Det er et paradoks at det per i dag ikke er satt et eneste krav til kompetanse for å produsere mat. I våre naboland er kompetanse, enten utdanning eller realkompetanse et krav for å få offentlig støtte. Hvis vi ønsker å opprettholde prestisje i næringa, og ikke minst å øke produksjonen, så er det helt avgjørende at et kompetansekrav kommer på banen i framtida. Dere har alle snakka rekruttering i dag, men ikke nevnt kompetanse eller utdanning med et ord?

 Solhjell prata om viktigheten ved å snakke varmt om næringa, og det er nettopp det vi i NBU gjør.

«Grønn utdanning» er et samarbeidsprosjekt mellom NBU og McDonalds. Vi er nemlig helt overbeviste om at framtidas arbeidsplasser ligger innenfor vår sektor. Bare tenk på all moderne teknologi, kunnskaper om klima, energi og ikke minst biologi som trengs, for ikke å snakke om hva som vil komme i åra framover. Dette er spennende, attraktivt og nødvendig. 

Forskning viser at produsenter med utdanning driver både bedre og mer lønnsomt. Tida er inne for å se på muligheter og utfordringer – også innafor utdanninga vår.Skal vi i framtida innføre kompetansekrav, så må det faktisk skje noe innenfor landbruksutdanninga. Agronomtittelen er i mine øyne ikke hva den en gang var. De som går ut av landbruksskolene nå er ungdommer med sprangridning, kaninhopping og båltenning på timeplanen.

Med all respekt, det er vel og bra, men dette er ikke framtidas matprodusenter. Det er trist at flere av landets naturbruksskoler ikke engang reklamerer med at det finnes undervisning i landbruksfag. I mine øyne har vi muligheten til å lage timeplaner med skolens aller mest spennende og framtidsretta fag.

Behovet for denne type kompetanse kommer. Tro meg.

Som agronom har man ingen fortrinn hva gjelder videre grønn utdanning, og jeg vil påstå det er et nokså snevert arbeidsmarked for nyutdannede agronomer. Vi kan ikke ha det sånn at bønder ikke anbefaler sine egne unger å gå på landbruksskolen. Det er rett og slett ikke bra nok.

Derimot er vi veldig godt fornøyd med at fagskoleordningen styrkes. Fagskolene kan være med å bidra til at også unge som er ferdige meg videregående kan skaffe seg den kompetansen som trengs.Det er viktig at disse utformes på en måte som gjør de tilgjengelige. Kveldskurs, nettbaserte løsninger eller undervisning i vinterhalvåret er forslag som bør tas med.

Det er mange ungdommer i Akershus og Østfold som vil være med å bidra til at målene nåes. Gi oss en sikkerhet rundt at matjorda bevares, og vær med på å vise at de dyktige, utdannede og framtidsretta produsentene får skape seg gode arbeidsplasser.

Vi i Bygdeungdomslaget skal være med å fronte næringa på en positiv måte, slik at flere flinke hender finner veien til landbruket.