Representantene fra Akershus Bondelag i vannområdene i Akershus, Akershusmedlemmene i felles korn- og miljøutvalg, og representanter fra landbruksrådgivinga som arbeider med vannmiljø ble invitert til et erfaringsutvekslingsmøte. Landbrukets representanter i vannområdene har en viktig rolle, det er viktig å ha en stemme som ivaretar matproduksjonsinteressene i tillegg til vannkvaliteten.   

Møtet startet med en innledning fra Kari Engmark ved Fylkesmannens landbruksavdeling.
Vannforskriften og RMP
Det vil bli utarbeidet en veileder for drift og vedlikehold av planeringsfelt, massemottak med mer. I Den forbindelse blir det et møte med entreprenører, planleggere og kommunene. Akershus Bondelag vil også stille, for å få med noen som grunneierens perspektiver.

Etter noen runder med miljøråd ute hos gårdbrukerne har det kommet opp mye spørsmål rundt kantsoner. Dette er også et tema det har vært mye usikkerhet rundt i forvaltningen. Derfor blir det den 3.12. et seminar om lov og rett i kantsonene. Møtet er ikke ment for bønder flest, men for forvaltningen, rådgivere, vannområder osv., også kan disse igjen holde møter for bøndene.

Mål for vannarbeidet: Økologisk god tilstand innen 2021.
Økologisk god tilstand er å være så nærme naturtilstanden som mulig.
Det sentrale spørsmålet er hva som er naturtilstanden, dette gjelder særlig de leirpåvirkede vassdragene. Dette temaet kommer vi tilbake til i senere i møtet, se lenger ned i referatet.

Hva skjer i vannforvaltningen nå?
Regionale forvaltningsplaner skal være vedtatt innen våren 2016, Norge skal da rapportere til ESA.

I tiltaksplanene foreslår vannområdene tiltak for å nå god økologisk tilstand. Det er viktig å være klar over at vannområdene ikke kan vedta tiltak. Sektormyndighetene skal gjøre en konkret vurdering av tiltakene, i samarbeid med næringen (arbeidsgruppe RMP), før det til slutt skal godkjennes på departementsnivå.

Regionalt miljøprogram (RMP) (Skal vurderes på fylkesnivå, arbeidsgruppe RMP)
Består av tilskudd og krav/regler. Nåværende RMP-periode forlenges til å gjelde ut 2017.

Nytt i RMP 2016:
- Avvikler tilskudd til lett høstharving
- Avvikler Ingen/utsatt jordarbeiding i erosjonsklasse 1 og 2 i områder som ikke er prioritert.

Endringene kommer som følge av at de nasjonale rammene for RMP skrenkes inn. Det er veldig synd at avtalepartene, med den nye regjeringas forenklingsønsker i bresjen, har endret forutsetningene midt i RMP-perioden.  
I Akershus er det bare 30 % av jordbruksarealet som er prioritert. Mens i Vestfold er hele fylket prioritert, og i Østfold er nesten hele fylket prioritert. - Bør mer av Akershus gjøres til prioritert område?

SMIL (Skal vurderes og prioriteres på kommunenivå)
- Det er veldig viktig at kommunene greier å gjøre ordentlig prioritering, og ikke ”prioriterer alt”.
Lokallaga i Bondelaget må være på saken.

- Dreneringsmidler, midlene blir ikke brukt opp.

Se hele Kari Engmarks presentasjon her.


Jordbruksdrift og vannkvalitet med vekt på leirpåvirkede vassdrag
- Marit Hauken, klima og miljøavdelingen NIBIO

Det aller meste av jordbruksområdene drives på de marine avsetningene (marin leire).

I vannforvaltningsarbeidet bestemmes mål for kutt i fosforavrenning ved å ta målt parameter minus beregnet naturlig bakgrunnsninvå, dermed blir naturlig bakgrunnsnivå en meget styrende nøkkelparameter.

 I 2009 ble det satt opp en ny modell for bakgrunnsavrenning for arealer med marin leirjord, den viser at det bør legges til grunn en høyere naturtilstand enn det som er lagt til grunn tidligere.

Det kjøres to måleforsøk i områder som er så godt som upåvirket av jordbruk. Områdene er i Østfold, Lund Nord og Lund Sør, disse viser enda høyere naturtilstand av fosfor enn modellen som ble satt opp i 2009.

Se hele Marit Haukens presentasjon her.
 

Andre tema som ble diskutert:

Vann fra tette arealer blir et større og større problem
Vannet kommer raskere i større mengder på kort tid enn før.
Det er jobbet mye med temaet i PURA, og kommunen begynner å få forståelse for problemstillingen.

Det er viktig at vannføring og overflatevann er tema når det planlegges nye utbygginger. Fordrøyingsbassenger er et tiltak, men det er ikke nok fordi det er umulig å dimensjonere det stort nok. Derfor må det også gjøres noe i bekken. Fokus på avrenning i selve bekken, og fra bekkekantene, må økes.

Straffereaksjonene for å bryte RMP-regler
Satsene som ble forelagt fra fylkesmannen i presentasjonen før lunsj så greie ut. Dersom man ikke følger reglene om å sette igjen flomutsatt areal og dråger må man få en advarsel, også et straffegebyr. Det er veldig bra med lik sats og lik handtering i alle kommunene i Akershus.

Bekkekanter
Hvordan skal det være? Skal store trær tas ut før de raser? Må være planmessig skjøtsel, og det bør være betalt for det.

Miljøråd
Det fungerer veldig bra med ”bonde-bonde” rådgiving. Bra at landbruksrådgivinga er med slik at det blir miljøråd som også tar hensyn til at det skal foregå en landbruksproduksjon.