Formål (fra vedtektenes §2):

Legatets formål er å styrke landbruksnæringens anseelse blant befolkningen, særlig i Akershus, herunder å styrke aktiviteter som tar sikte på å gi økt informasjon om landbruket, styrke samarbeidet og kontakten mellom ulike landbruksmiljøer om faglig aktivitet og informasjonsvirksomhet. Videre kan det ytes bidrag til ulike prosjekter, herunder prosjekter i regi av studenter, og faglige tiltak som har til formål å fremme landbruket i bynære områder.

Retningslinjer:

Skriftlig søknad skal være legatet i hende innen 31. januar 2014.
Legatets eget søknadsskjema bør benyttes. Eventuelle tilleggsdokumenter kan vedlegges. Vedlegg skal være nummerert og antall vedlegg skal anføres på søknadsskjemaet.
Søknadsskjema m.v. er å finne på Akershus Bondelags hjemmesider (LINK) eller kan fås tilsendt.
Tildelte midler utbetales med 50% ved tilsagn og 50% etter sluttføring av støttet aktivitet. Det kreves rapport over den aktivitet som er støttet.


Alle henvendelser vedr. legatet og tildeling av midler rettes til Akershus Bondelag.
Stiftelsen Smebøls Landbrukslegat, c/o Akershus Bondelag, pb. 9369 - Grønland, 0135 OSLO, akershus@bondelaget.no, tlf. 22 05 48 48.

Kari Munthe (sign.)

leder