Arbeidsgruppa består av:
Fra Norges Bondelag: Inger Johanne Sveen (koordinerer), Thor Johannes Rogneby (leder grøntutvalget),
Thorstein Müller (Fylkesleder Vestfold), Astrid Solberg (organisasjonssjef). I tillegg bistår Per Harald Agerup (næringspolitisk avdeling) og Jan Bangen (advokat).

Norsk Bonde- og Småbrukarlag: Kjersti Hoff/Johan Warlo
Gartnerhallen: Arve Gladheim
Norske Landbrukstenester: Frode Alfarnes
Norsk Gartnerforbund: Kathrine Meberg/Sidsel Bøckman
Norsk Landbruksrådgivning: Gudrun Fodstad

Det er mange utenlandske arbeidstakere i landbruket. Året rundt jobber mange i husdyrproduksjon, og det er enda flere sesongarbeidere i frukt- og grøntproduksjon. Reiserestriksjoner i mange land som følge av koronaviruset, gir stor usikkerhet før starten av en ny dyrkingssesong.

- Behovet for arbeidskraft er betydelig, og vi opplever et stort trøkk for å få svar på spørsmål om arbeidskraft. Mange produsenter tar kontakt med oss og sier at de har behov for visshet om at de vi ha nok mannskap før de tør å sette i gang årets produksjon, sier Lars Petter Bartnes.

Det er mange spørsmål og uavklarte situasjoner rundt dette. Næringa har satt ned en arbeidsgruppe som jobber med dette, som koordineres av Norges Bondelag.

Arbeidsgruppa jobber med å kartlegge omfanget av og behovet for sesongarbeidere, både i grøntnæringa, (frukt, bær, grønt, potet) og andre produksjoner. Et eksempel på det siste, er ekstrahjelp hos sauebønder under lamminga. Arbeidsgruppa jobber også med å se på hva slags behov det er i de forskjellige delene av sesongen. Hva trengs i april, i juli og senere til høsten? De ser også på hvor stort behovet er for arbeidskraft med spesialkompetanse.

Av alle mulige praktiske og helsemessige hensyn ønsker vi å jobbe for å kunne rekruttere så mange som mulig fra Norge. Norge har nå et betydelig antall permitterte i tillegg til at det er både naturbruksskoleelver, studenter og andre grupper som kan være aktuelle for de arbeidsoppgavene landbruket må få gjort.

I tillegg vil vi måtte diskutere om det er mulig og forsvarlig å hente arbeidskraft fra utlandet, da primært spesialisert arbeidskraft, og i så fall om det kan gjøres uten at det utgjør en smitterisiko, verken for arbeidstakerne, eller i de de omgås i Norge.

Mulige løsninger

Bondelaget er opptatt av å finne løsninger. Vi er i dialog med myndighetene, og spiller inn konkrete tiltak som kan avhjelpe situasjonen. En mulighet som er løftet er om personer som allerede har arbeidstillatelse per nå kan få en automatisk forlengelse, dvs. uten å søke.

Dette er spørsmål vi får fra produsenter som har arbeidere i landet nå med arbeidstillatelse som går ut snart og der arbeiderne selv ønsker å bli værende. Hvis man gir en generell forlengelse for disse vil det avhjelpe situasjonen og ved å slippe å måtte søke på nytt og unngår man ekstra arbeid på søknadsbehandling.

Et annen mulighet, som det allerede er åpnet opp for, er at det er en fleksibilitet til å ansette studenter og pensjonister til kortere oppdrag i landbruket uten at de får avkorting på stipend, fra NAV eller liknende.