Illustrasjonsfoto: Oslo Lufthavn ASDet skriver Akerhus Bondelag i et brev til samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa. - Det er viktig å ivareta matjorda, også i flyplassnære områder. Alle alternativer for en tredje rullebane er svært problematisk knyttet til støy og båndlegging av store arealressurser, understreker Bondelaget til planene om en tredje rullebane på Oslo Lufthavn Gardermoen (OSL).

- Flyplassen kan med to rullebaner øke trafikken fra dagens 20 mill passasjerer til 35 mill passasjerer. OSL sine planer om en tredje rullebane innebærer i tillegg at det må bygges terminal og annen infrastruktur. Alle alternativene for en tredje rullebane er svært problematisk knyttet til støy og båndlegging av ytterligere store arealressurser.

- Forslaget vil legge beslag på omlag 5000 daa. Nærmere 70 % av dette er dyrket jord og resten dyrkbar jord. 14 gårdsbruk i full drift vil miste vesentlige deler av arealet eller få betydelige næringsulemper. I tillegg vil det gå med betydelige arealer til reetablering av vegsystemer. En slik nedbygging vil være i strid med regjeringens intensjon om å redusere nedbygging av matjord, heter det i brevet der Akershus Bondelag peker på at bare 3 % av Norges areal er dyrka mark.-  I Akershus utgjør matjorda 15 % av alt areal, og dette arealet står for 20 % av Norges matkornproduksjon. Norge er et av de land i verden som er mest avhengig av matimport. Klimagassutslippene fra transportsektoren står for en firedel av Norges utslipp, og andelen vokser, skriver Bondelaget som ber den rød-grønne Regjeringa rette blikket mot andre, mer miljøvennlige og samfunnsøkonomisk lønnsomme måter pg bedre transportnettet på.

Hjemmesidene til Akershus Bondelag

Bondelagets temasider jordvern