Som oppstart til det årlige lokallagsarbeidet med studiesirkler foran jordbruksoppgjøret, møtte 22 av 26 lokallag. Den nye landbrukspolitikken som en profilerte landbruksminister reiser rundt og argumenter for, ble både kommentert og diskutert på regionmøtene. De 4 regionmøtene fant sted for Follo regionen i kantinen på FK - Holstad, for Østre Romerike var det på Leikvin på Løken, for Øvre Romerike var det på Dokken velhus og på Nedre Romerike hvor også Asker / Bærum lokallag møtte var på Hellerud Gård.

 

Lokal mat og lokal næringsutvikling

Det er ikke bare kompetanseheving og debatter knyttet til landbrukspolitikk, lokallagene driver med. En tydelig trend er at flere av lagene jobber med lokal mat i ulike varianter. Lagene jobber tett på det lokale næringsliv. Et av målene er å vise den innovasjonen og produktivitetsveksten næringen står for.

Det er mange lokale arrangementer som planlegges for våren og sommeren og i den forbindelse er det økende fokus på å få tak i lokal produsert mat. Dette er det nå såpass mange lag som gjør en jobb på dette, at det kan sies å være en trend i fylket.

 

Lokale politikere

Det er blitt stor bevissthet i lokallagene om viktigheten av å ha kontakt med lokal politikerne. Behovet for å bygge kjennskap og kunnskap om verdiskapingen landbruket står for i kommunen, viser seg å være stort. På regionmøtene utvekslet lagene erfaringer og ideer om hvordan dette kan gjøres. Denne utvekslingen er med på å inspirere hverandre. Lokallagene ble oppfordret til å forberede innlegg på fylkesårsmøtet om hvordan organisasjonen regionalt og lokalt kan og bør jobbe fram til kommune og fylkes valget til neste år.