Store snømengder i fjellet og en kald vår så langt, gjør at det er stor sann sannsynlighet for vårflom i store deler av landet i år. For landet totalt, er dette det mest snørike året siden 1958. Fra neste uke er det ventet stigende temperaturer over hele landet, og med varmen kommer snøsmelting og flomfare. Følg med på vårflomanalysen til NVE her.

Mange gårder ligger utsatt for flom, inntil elver eller bekker som kan gå over sine bredder. Norges Bondelag har derfor satt opp ti råd som vi vil anbefale å følge. Råd nr. 10 er å gå inn på Tryggere Sammen.no og se gjennom filmene om flom Bondelaget har laget en egen flomveileder, som gir mange råd om forebygging. Det kan også være nyttig å ta kontakt med det lokale bondelaget for å få råd. Mange lokallag har gjennomgått kurset Tryggere Sammen.

Her er ti gode råd for forberedelse til storflom:

  1. Rydd vekk alle løse gjenstander i sannsynlig flomområde.
  2. Få vekk rundballer, plastavfall, tømmer, plank og campingvogner. Alt som kan flyte.
  3. Ta en runde i tilsigsarealet til gården og rydd vekk kvist og kvast i bekker og mindre vassdrag.
  4. Sjekk alt av kulverter, stikkrenner og kummer til gjenlukkede bekker.
  5. Rydd vekk alt fra kjellergulv og i første etasje.
  6. Flytt vekk dyra fra fjøs og dyrerom hvis det er fare for at vannet kan renne inn.
  7. Kutt alt av strøm til driftsbygninger og til kjeller i våningshus.
  8. Dokumenter alt dere gjør med bilder fra mobilkamera. Tilstand før og etter dere har ryddet.
  9. Dokumenter all skade med mobilkamera etter flommens herjinger og send inn til Naturskadefond og forsikringsselskap.
  10. Gå inn på Tryggere Sammen.no. og følg råd og tips.