Illustrasjonsfoto.

- Det er fylkesmannens oppgave å påpeke avvik fra statlige retningslinjer og forventninger til arealplanlegging, påpeker Hjortnæs. - Vi vet at fylkesmannen har tatt opp sin bekymring for matjordressursene tidlig i planleggingsprosessen, men Vegvesenet har valgt å se bort i fra dette. Følges ikke spillereglene som er satt av regjeringa i planforslaget, er det fylkesmannens oppgave å si i fra, fortsetter han. 

Regjeringa vektlegger vern av matjord i sine forventninger til regional og kommunal planlegging, retningslinjer for nasjonal transportplan og retningslinjer for samordna areal- og transportplanlegging. Når Statens vegvesen velger å se bort fra dette, skal fylkesmannen kontrollere og følge opp at vegvesenet følger regjeringas politikk.

Odd-Einar Hjortnæs- Statens vegvesen må ta større hensyn til matjorda enn det er gjort fram til i dag. Dette er en nasjonal utfordring ikke bare i forbindelse med E18 gjennom Follo. Alt for ofte er det de verdifulle matjordressursene som skaper hodebry, sier Hjortnæs.

Fylkesmannen har varslet innsigelse til de fleste av Vegvesenets traséalternativer i den aktuelle saken med begrunnelse i at disse ikke ivaretar interesser som matjord, vannressurser og vilt. Kommende uke møtes Statens vegvesen og fylkesmannen for å mekle. Om ikke dette fram, vil saken ende i Miljøverndepartementet opplyser fylkeslederen. - Bakgrunnen for innsigelsene er Vegvesenet godt kjent med. Derom planleggerne hadde tatt disse hensynene og føringene med i sin planlegging helt fra starten av, hadde de unngått innsigelsene, og planleggingsfasen kunne ha godt mye raskere, avslutter Odd-Einar Hjortnæs.

Kontaktperson: Odd-Einar Hjortnæs, leder i Akershus Bondelag, tlf 90870051